تأثیر پارامترهای محیطی بر تراکم، بیوماس و تنوع ماکروبنتوزهای سواحل استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Parameters in the Macrobenthos Density,Biomass and Diversity on the Bushehr Province Coasts