بررسی سودآوری و عملکرد شرکت های تعاونی صید پره استان گلستان در سال1388 - 1389

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

عنوان مقاله [English]

A survey of profitability and performance of fish beach seine Cooperative Companies in Golestan Province, 2009-2010