1. بررسی پویاییشناسی جمعیت در گونه Arius thalassinus در شرق جزیره قشم (شمال خلیج فارس)

صفحه 1-15


2. مطالعه روند تغییرات فصلی شاخص های خونی در محیط محصور (Acipenser baerii) تاسماهی سیبری

صفحه 17-32


3. بررسی ساختار جمعیتی ماهی سیاه کولی خزری Vimba persa در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ویژگی های ریخت سنجی تراس و شمارشی

صفحه 33-48


4. بررسی امکان ساخت ویتامین ث در مراحل ابتدایی رشد و تکامل تاسماهی ایرانی

صفحه 49-63


5. مقایسه اثر بیهوش کنندگی عصاره سنبل الطیب ،(Valeriana officinalis) بادرنجبویه (Melissa officinalis) و مریم گلی (Salvia officinalis) بر روی بچه ماهی کپو ر معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 65-77


6. اثرات سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA ، بر هماتوکریت و برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

صفحه 79-91


7. تعیین صید بر واحد سطح ( CPUA)ترکیب صید میگوهای پنائیده در ترالرهای صنعتی میگو در آبهای استان بوشهر

صفحه 93-106


8. بررسی اثرات متقابل تراکم پرورش، دما و دبی آب بر میزان غذاگیری، ضریب تبدیل غذایی و رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

صفحه 107-119


9. تعیین غلظت کشنده سموم دیازینون و دلتامترین در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus gibelio)

صفحه 121-131


10. اسیدهای چرب غیراشباع روی رشد و برخی پارامترهای E اثر ویتامین بیوشیمیایی خون ماهی قرمز (carassius auratus gibelio)

صفحه 133-142


11. بررسی پاسخ های بیوشیمیایی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) تحت غلظت های حاد نیترات مس

صفحه 143-152