بررسی پاره ای از خصوصیات زیست شناختی کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Study of some biological features of Mullets in Iranian coasts of the Caspian sea