ارزیابی وضعیت ذخایر کفال پوزه باریک( Liza saliens)با استفاده از شاخص های صید بی رویه در سواحل جنوبی دریای خزر در سالهای 1370-1390

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Stock status assessment of sharpnose mullet (Liza saliens) by using overfishing indicators in southern part of the Caspian Sea (1991-2011)