کلیدواژه‌ها = پارامترهای رشد
مدل سازی رشد و مرگ و میر ماهی کفال طلائی Chelon auratus (Risso, 1810) درآب های سواحل استان گلستان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 77-90

10.22069/japu.2023.21208.1764

عیسی حاجی رادکوچک؛ رحمان پاتیمار؛ هادی رئیسی؛ حسن فضلی؛ محمد قلی زاده


تأثیر پروپیونیک اسید بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون شناسی و آنزیم های گوارشی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 111-122

10.22069/japu.2022.20643.1710

رضا نهاوندی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ علی صادقی؛ سیامک بهزادی؛ محمد خلیل پذیر؛ سجاد پورمظفر؛ یونس عبدالله زاده


تأثیر اسید فرمیک بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون شناسی و ایمنی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-85

10.22069/japu.2022.20374.1682

رضا نهاوندی؛ سعید تمدنی؛ علی صادقی؛ سجاد پورمظفر