تأثیر پروپیونیک اسید بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون شناسی و آنزیم های گوارشی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 پژوهشکده اکولوژی بندرعباس

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

5 پژوهشکده میگوی کشور

6 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

پروبوتیک ها باکتری های مفیدی می باشند که حیوان میزبان خود را علیه پاتوژن های باکتریایی مضر حفظ می کنند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات پروپیونیک اسید بر شاخص‌های رشد، شاخص‌های خونی و آنزیم های گوارشی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به مدت 60 روز صورت گرفت. بچه ماهیان کپور معمولی (با میانگین وزن اولیه 11/0±00/10 گرم) در یک طرح کاملاً تصادفی به 4 تیمار آزمایشی با اضافه کردن مقادیر 0 (شاهد)، 5/0، 1 و 5/1 گرم پروپیونیک اسید به هر کیلوگرم جیره، تقسیم شدند. نتایج نشان داد که شاخص‌های رشد (وزن نهایی،افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) بین تیمار شاهد با تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید اختلاف معنی‌داری داشت (05/0>P). وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که در میان شاخص‌های خونی بررسی شده، بین تیمار شاهد با تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0< P). همچنین نتایج آزمایش نشان داد که فعالیت آنزیم های گوارشی (لیپاز، پروتئاز و آمیلاز) بین تیمار شاهد با تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید اختلاف معنی‌داری داشت (05/0>P). آنزیم های لیپاز، پروتئاز و آمیلاز در تیمارهای حاوی پروپیونیک اسید نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است (05/0>P). بیشترین فعالیت آنزیم‌های لیپاز (18/1 ± 73/21 واحد بر لیتر) در تیمار حاوی 1 گرم پروپیونیک اسید در کیلوگرم جیره مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Propionic acid on growth performance, digestive enzyme activities and blood parameters of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Reza Nahavandi 1
 • Saeid Tamadoni Jahromi 2
 • Ali Sadeghi 3
 • Siamak Behzadi 4
 • Mohammad Khalil Pazir 5
 • Sajjad Pourmozaffar 6
 • Younes Abdollahzadeh 3
1 Academic Board: Assistant Professor,-Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 .
3 .
4 .
5 Iranian Shrimp Research Center
چکیده [English]

The effects of formic acid on growth performance, blood indices, and digestive enzyme activities of common carp (Cyprinus carpio) were examined over 60 days. The common carp (mean weight of 10±0.11g) were randomly allocated to four experimental treatments with three replications (25 pieces in each replication) including control treatment (no propionic acid) and three treatments which received formic acid (0.5, 1, 1.5 gr/ kilogram diet). The results indicated that growth parameters (final weight, weight gain, specific growth rate, condition factor, and FCR) were significantly different between the control and experimental treatments. The final weight, weight gain, specific growth rate, and condition factor in the propionic acid treatments had a significant increase compared to the control group (P < 0.05). The results of study showed that no significant difference in blood parameters were observed between treatments (P > 0.05). The highest lipase activity (21.73± 1.18 U/L) was observed in 1 g/kg propionic acid group (P < 0.05). Moreover, the highest protease (303.15± 4.16 U/L) and amylase activities (650.26± 10.05 U/L) were recorded in 1.5 g/kg propionic acid group (P < 0.05). According to obtained results, inclusion of propionic acid in common carp diet had a positive effect on the improvement of growth performance and digestive enzyme activities; therefore, a diet containing 1.5 g/kg propionic aid proposed to enhance growth performance and digestive enzyme activity of common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Common carp
 • Organic acid
 • blood parameters
 • Protease
 • Amylase