تأثیر اسید فرمیک بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون شناسی و ایمنی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 پژوهشکده اکولوژی بندرعباس

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

اسید فرمیک، ساده‌ترین عضو گروه کربوکسیلیک اسیدها است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اسید فرمیک بر پارامترهای رشد، شاخص‌های خونی و ایمنی بچه ماهی قرمز (Carassius auratus) به مدت 60 روز صورت گرفت. بچه ماهیان قرمز (با میانگین وزن اولیه 15/0±10/5 گرم) در یک طرح کاملاً تصادفی به 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (25 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (بدون استفاده از اسید فرمیک) و سه تیمار با اضافه کردن مقادیر 10، 20 و 30 گرم اسید فرمیک به هر کیلوگرم جیره، تقسیم شدند. نتایج نشان داد که شاخص‌های رشد (وزن نهایی،افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) بین تیمار شاهد با تیمارهای حاوی اسید فرمیک اختلاف معنی‌داری داشت (05/0>P). وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت در تیمارهای حاوی اسید فرمیک نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است (05/0>P). افزودن اسید فرمیک به جیره غذایی ماهی قرمز باعث بهبود شاخص‌های خونی و ایمنی در این ماهیان شد به‌طوری که ماهیان تغذیه شده با تیمارهای حاوی اسید فرمیک افزایشی را در میزان هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز و تعداد گلبول‌های سفید و میزان لیزوزیم، ایمونوگلوبین و ایمونوگلوبین کل نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). با توجه به نتایج به دست آمده، افزودن 10 گرم اسید فرمیک در جیره غذایی به منظور بهبود عملکرد رشد و سیستم ایمنی ماهی قرمز توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of formic acid on growth performance, blood and immune parameters of goldfish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

  • Reza Nahavandi 1
  • Saeid Tamadoni Jahromi 2
  • Ali Sadeghi 3
  • Sajjad Pourmozaffar 4
1 Academic Board: Assistant Professor,-Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 .
3 .
4 .
چکیده [English]

Formic acid is simplest member of carboxylic acid family. The effects of formic acid on growth, blood indices, and immune parameters of goldfish fry were examined over 60 days. The goldfish fries (mean weight of 5.10±0.15g) were randomly allocated to four experimental treatments with three replications (25 pieces in each replication) including control treatment (no formic acid) and three treatments which received formic acid (10, 20, 30 gr/ kilogram diet). The results indicated that growth indices (final weight, weight gain, specific growth rate, condition factor, and FCR) were significantly different between the control and experimental treatments. The final weight, weight gain, specific growth rate, and status index in the formic acid treatments had a significant increase compared to the control group. In addition, adding formic acid to goldfish fry food ration improved blood factors and immunity in the fish. The results of study showed that inclusion of folic acid resulted an increase in hematocrit, hemoglobin, number of red blood cells, number of white blood cells, lysozyme, immunoglobin, and total immunoglobin compared to the control group. In general, adding folic acid to the food of goldfish fry improved growth parameters along with blood and immune parameters. According to obtained results, a diet containing 10 g/kg diet proposed to enhance growth performance and immunity of goldfish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: goldfish
  • formic acid
  • growth parameters
  • blood indices
  • immunity