کلیدواژه‌ها = شاخص زیستی
بررسی اثرات متغیرهای محیطی بر الگوی تنوع زیستی و پراکنش فصلی درشت بی‌مهرگان کفزی رودخانه شهرستانک

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-59

10.22069/japu.2022.20236.1664

شهرزاد دانش فر؛ جواد رمضانی؛ محمدرضا رحمانی؛ بهزاد رایگانی؛ هانیه صوفی


ارزیابی سلامت رودخانه‌های زرین گل، کبودوال و شیرآباد، استان گلستان با استفاده از شاخص‌های زیستی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-80

10.22069/japu.2021.19310.1596

رحمان پاتیمار؛ محمد قلی زاده؛ حسین مصطوفی؛ حجت الله جعفریان