بررسی برخی شاخص های زیستی ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در صیدگاه میانکاله دریای خزر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی گیلان

چکیده

کفال ماهیان به عنوان یکی از خانواده های غیر بومی دریای خزر محسوب میشوند و یکی از دو گونه سازگار شده آنها با این دریا ، کفال پوزه باریک (Liza saliens) می باشد . تحقیق حاضر به مطالعه شاخص های زیستی ماهی کفال در صیدگاه میانکاله بهشهر، در سال بهره برداری 1395 پرداخته است. تعداد 960 قطعه ماهی از بخش های مختلف میانکاله با تور پره کشیدنی ساحلی (Beach Seine ) با اندازه چشمه a=33 میلیمتر صید و جمع آوری گردیدند. اندازه گیری طول ماهی با تخته بیومتری ، وزن نمونه ها و گنادها با ترازوی دیجیتالی ، سن با شمارش خطوط سالانه فلسها انجام شد . برای تعیین مراحل مختلف رسیدگی جنسی از روش 6 مرحله ای گنادی استفاده شد. نتایج حاصل ، نمایانگر آنست که میانگین اندازه طولی ، وزنی و سنی در طی ماههای دوره صید افزایش یافته ، گر چه در طی سالهای اخیر روند کاهشی داشته است . ماهیان در سنین 2 تا 6 سال، بیشترین میزان صید را داشته اند، و اغلب ماهیان یا نابالغ بوده و یا در مراحل اولیه رسیدگی جنسی بوده اند. دامنه طولی ماهی ها 40 – 24 سانتیمتر و دامنه وزنی ماهیان 250 – 200 گرم بوده است . همچنین دامنه سنی ماهی ها از 2 تا 4 سال بوده و ترکیب سنی 3 ساله ها بیشترین نسبت صید را دارا بوده اند. به نظر می رسد که در جهت حفظ ذخایر این گونه لازم است در اندازه چشمه تورهای صیادی تجدید نظر اساسی شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Some Biological Indices of Narrow Snout Mullet (Liza saliens) in Mian-Kaleh Caspian Sea

نویسنده [English]

  • BAGHER AMINIAN fatideh
RASHT-TEHRAN ROAD.6th. KILOMETERS
چکیده [English]

Mullet fish as one of the family are non-native to the Caspian Sea. And one of the two species is adapted to the sea, narrow snout mullet (Liza saliens) is. This research study biological indicators Mullet fishing Mian kaleh in the city, has been in operation in 1395. 960 fish from different parts Mian kaleh drag seine Beach (Beach Seine) with a = 33 mm mesh size were caught and collected. To determine the different stages of maturity of 6 Gennady stage was used. The results indicate that the average length, weight and age increased during the months of fishing, although in recent years the trend has been reduced. Fish aged 2 to 6 years, had the highest rate of fishing, and often fish or immature or were in the early stages of maturation. Fish length range of 40-24 cm and a weight range of fish 250-200 g respectively. The age range of fish from 2 to 4 years of age composition 3-year-olds have had more than fishing. It seems that it is necessary to protect this precious species in the mesh size of fishing nets is fundamental revision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mullet
  • Liza saliens
  • Biologic Indices
  • Caspian Sea
  • Beach seine
1. Abdolmaleki, N. 1999. Mullet fished status of the Caspian Sea., Journal of fisheries, 4: 39- 52. 2. Bandani, Gh. 1999. Bony fish stock assessment of the Caspian Sea. Iranian Fisheries Research. 151p. 3. Aslan- parviz, H. 1370. Mullet fish in the Caspian Sea. Journal of aquaculture. 1: 20-25. 4. Bagenal, T. 1978. Methods for assessment of fish production in freshwater. Blackwell Scientific, 365p. 5. Biswas, S.P. 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian publishers LTD. New Delhi. 157p. 6. Blyayva, N., Vlasnku, A., and Ivanov, C. 1989. Caspian Sea fish fauna and their economic resources. Academy of sciences of the USSR, Moscow. 214p. 7. Fazli, H., and Ghaninejad, D. 1383. Brrsy south Caspian basin mullet fishing and environmental aspects. Journal of fisheries. 1: 97- 112. 8. Aghili, K. 2010. The amount of fishing mullet bay Gorgan narrow snout. Journal of biological sciences branch, year 4, issue 4, winter. 9. King, M. 1995. Fisheries biology, assessment and management. Fishing News Books, 340p. 10.Patymar, R. 2006. Mullet biological aspects narrow snout Mian kaleh Gorgan Gulf and the Caspian Sea. Pp: 225 - 232. 11.Ghaninejad, D. 2001. Bony fish stock assessment. 98p. 12.Ghaninejad, D. 1993. Bony fish stock assessment. Guilan fisheries research center. 65p. 13.Sha'banpur, N. 1995. A summary of the Caspian Sea mullet. Aquaculture Scientific journal. 7: 47-62. 14.Shariati, A. 1979. Biology of commercial fish. Iranian Fisheries Company. 72p. 15.Thomson, J.M. 1957. Interpretation of the scales of the yellow-eye mullet Aldrichetta forsteri (Mugilidae). oust. J. mar. Freshwater. r. 8: 1. 14-28. 16.Youssefian, M. 2000. Study of mullet eggs narrow snout muzzle mullet fishery ecology of the Caspian-Sea. Journal of fisheries. Pp: 131-152.