بررسی اثرات متغیرهای محیطی بر الگوی تنوع زیستی و پراکنش فصلی درشت بی‌مهرگان کفزی رودخانه شهرستانک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست، کرج، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه محیط‌زیست دریایی، دانشکده محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست، کرج، ایران و گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده محیط‌زیست و ‏توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهران، ایران

3 استادیار گروه محیط‌زیست دریایی، دانشکده محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست، کرج، ایران و گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده محیط‌زیست و ‏توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهران، ایران

4 دانشیار گروه محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست، کرج، ایران و گروه ارزیابی و مخاطرات محیط‌زیست، پژوهشکده محیط‌زیست و ‏توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهران، ایران

5 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه محیط‌زیست دریایی، دانشکده محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست، کرج، ایران

چکیده

درشت بیمهرگان کفزی آب‌های جاری تحت‌تاثیر محیط پیرامون خود بوده و پراکنش آن‌ها در زیستگاه متاثر از تغییرات فاکتورهای محیطی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر تنوع درشت بیمهرگان کفزی رودخانه شهرستانک بود. نمونه‌برداری از درشت بی مهرگان کفزی با استفاده از سوربر در شش ایستگاه (با چهار تکرار) در سال 1397 و در دو فصل بهار و پاییز با سنجش 10 متغیر محیطی انجام شد. در مجموع در فصل بهار 12 و در فصل پاییز 13 خانواده از درشت بی‌مهرگان کفزی شناسایی شد که لارو حشرات بیشترین فراوانی را داشتند. طبق نتایج، ایستگاه سه (میانه رودخانه) دارای بیشترین میزان فراوانی و خانواده های Heptageniidae و Baetidae نیز فراوانی بالایی داشتند. در فصل بهار بیشترین میزان تنوع، غالبیت و غنای گونه‌ای در ایستگاه چهار (پایین دست) و بیشترین میزان یکنواختی در ایستگاه شش (پایین‌دست) بود. بیشترین میزان تنوع، غالبیت و یکنواختی در فصل پاییز مربوط به ایستگاه یک (بالادست) و بیشترین میزان غنای گونه‌ای نیز در ایستگاه دو (میانه) بود. تغییرات متغیرهای محیطی مقاومت، هدایت‌الکتریکی و کل مواد جامد محلول (بهار)، دبی و ارتفاع (دو فصل) تفاوت معنی‌دار داشتند. همچنین فاکتورهای عرض، عمق، ارتفاع و سرعت جریان آب جزء فاکتورهای موثر بر فراوانی و ترکیب گونه‌ای درشت بی‌مهرگان کفزی بودند. به نظر می‌رسد فاکتورهای محیطی موثر در منطقه مورد مطالعه بر شرایط زیستگاهی، تنوع، فراوانی و ترکیب گونه‌ای اثرگذار بوده است. انجام این قبیل مطالعات ضمن درک نیازهای موجودات آبزی، به برنامه‌ریزی‌های حفاظتی موثر، تعیین حق‌آبه اکولوژیک و برداشت پایدار از منابع رودخانه کمک شایانی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of environmental variables on biodiversity pattern and seasonal distribution of macroinvertebrates in Shahrestanak River

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Daneshfar 1
  • Javad Ramezani 2
  • Mohamamdreza Rahmani 3
  • Behzad Rayegani 4
  • Hanieh Soufi 5
1 M.Sc. Graduate, Dept. of Natural Environment and Biodiversity, College of Environment, Department of the Environment, Karaj, Iran
2 Corresponding Author, Assistant Prof., Dept. of Marine Environment, College of Environment, Karaj, Iran and Dept. of Biodiversity and Biosafety, Research Center for Environment and Sustainable Development, Department of the Environment, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Dept. of Marine Environment, College of Environment, Karaj, Iran and Dept. of Biodiversity and Biosafety, Research Center for Environment and Sustainable Development, Department of the Environment, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Dept. of Natural Environment and Biodiversity, College of Environment, Karaj, Iran and Dept. of Environmental and Risk Assessment, Research Center for Environment and Sustainable Development, Department of the Environment, Tehran, Iran.
5 M.Sc. Graduate, Dept. of Marine Environment, College of Environment, Department of the Environment, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Macroinvertebrates of running water are affected by their environment and their distribution in the habitat is affected by changes in environmental factors of the habitat. The aim of this study was to investigate the effect of some environmental factors on the large diversity of benthic invertebrates in Shahrestanak River, Karaj. Sampling of benthic invertebrates was conducted using a sorber sampler at six stations (with four replications per station) in 1397 and in two seasons of spring and autumn by measuring 10 environmental variables. A total of 12 families of large benthic invertebrates were identified in spring and 13 in autumn, in which the larvae of aquatic insects had the highest frequency. According to the results, station three (middle of the river) had the highest frequency and also the families Heptageniidae and Baetidae had a high frequency. In spring, the highest diversity, dominance and species richness was in station four (downstream) and the highest uniformity was in station six (downstream). The highest amount of diversity, dominance and uniformity in autumn was related to station one (upstream of the river) and the highest amount of species richness was related to station two (middle). Changes in environmental variables of resistance, electrical conductivity and total soluble solids (spring), flow rate and height (two seasons) were significantly different. In addition to the mentioned variables, the factors of width, depth, height and speed of water flow were among the factors affecting the frequency and composition of large species of benthic invertebrates. It seems that effective environmental factors in the study area have affected habitat conditions, diversity, abundance and species composition. Conducting these studies, while understanding the needs of aquatic organisms, contributes to effective conservation planning, determination of appropriate ecological water rights and sustainable abstraction of river resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroinvertebrate
  • َAquatic insects
  • Bioindicators
1.Jalili, M., and Rezaei Marnani, H. 2013. An investigation on macrobenthic fauna of Kish coastal waters. Journal of Oceanography. 3: 12. 1-9.
2.Pourali Darestani, S. 2009. Introducing of aquatic Arthropods fauna of Cheshmeh_Ali River in Damghan. Journal of Animal Biology, 1: 2. 1-8.
3.Long, S.M., Abang, F., and Rahim, K.A.A. 2002. The macroinvertebrate community of the fast flowing rivers in the Crocker Range national park Sabah, Malaysia. ASEAN Review of Biodiversity and Environmental Conservation.1: 1. 1-8.
4.Chessman, B.C. 1995. Rapid assessment of rivers using macroinvertebrates: a procedure based on habitat-specific sampling, family level identification and a biotic index. Australian Journal of Ecology, 20: 1. 122-129.
5.Soufi, H., Ramezani, J., Rahmani, M.R., Alijani Ganjaroudi, M., and Nezami Balouchi, B. 2021a. Effects of some environmental factors on morphology of Baetis vernus in Karaj River. Journal of Aquatic Ecology, 11: 3. 54-68.
6.Soufi, H., Ramezani, J., Rahmani, M.R., Nezami Balouchi, B., and Davoudi, S. 2021b. Investigation on the effects of some environmental factors on abundance and biodiversity of macrobenthos community in Karaj River. Journal of Aquatic Ecology, 10: 4. 1-14.
7.Gholizadeh, M., and Boveiri, S. 2018. Investigation of the effects of environmental factors on diversity and distribution patterns of macroinvertebrates communities Zarin-Gol River Golestan province. Journal of Animal Environment, 10: 3. 369-376.
8.Shokripour, Z., and Ashja ardalan, A. 2017. Identify and evaluate the diversity of macrobenthos in Karaj River. Journal of Animal Research (Iranian Journal of Biology). 29: 4. 442-453.
9.Sarafiyan, M., Eydi, M., and Ashja Ardalan, A. 2017. Identification of macrobenthos in the proximal part of the Kan River in Tehran Province. Journal of Biological Sciences. 12: 1. 25-39.
10.Shahbazi Naserbad, S., Pourbagher, H., Eagderi, S., and Rajaei, M. 2014. The phenotypic plasticity of the aquatic invertebrate Caenis latipennis in response to environmental conditions in the Kheirood Kenar River, Iran. Journal of Aquatic Ecology, 4: 1. 28-18.
11.Zargaran, M., and Aramideh, S. 2016. A description of biodiversity and its definition. Agricultural and Natural Resources Engineering. 50: 41-45.
12.Dos Santos, D.A., Molineri, C., Reynaga, M.C., and Basualdo, C. 2011. Which index is the best to assess stream health? Ecological Indicator. 11: 2. 582-589.
13.Rezaei, K., Kiani, S., Moghadam, M., Pahlavani, S., and Saeidpour, B. 2014. Investigation of the structure of Bentic communities of Jajrud River based on biological indicators (Khojir region). Journal of Environmental Science and Engineering. 1: 1. 77-84.
14.Meira, J.R.de., Fonseca, M.F., and Moura, F.R. 2013. Water quality of the "Água Limpa" stream in the State Park Biribiri, Minas Gerais State, Brazil. Journal of Advances in Environmental Biology, 7: 11. 3487-3496.
15.Saremi, G., Rahmani, M.R., Mortazavi, S., and Mohammadi Fazel, A. 2020. The Annual International Congress of New Findings in Agricultural and Natural Resources, Environment and Tourism. Tehran. pp. 1-9.
16.Fallahi, A., Rahmani, M.R., Javanshir Khoei, A., and Meygouni, G. 2018. Assessment of Taleghan River water quality using macrobenthose. International conference in applied research in science, technology and knowledge, Helsinki, Finland, pp. 1-9.
17.Sharbati, S., Akrami, R., Yelghi, S., Mirdar, J., and Ahmadi, Z. 2013. Identification, abundance and biomass of benthic communities in south east coasts of the Caspian Sea (Golestan Province). Iranian Scientific Fisheries Journal. 21: 4. 23-31.
18.Alijani, M., Rahmani, M.R., and Ramezani, J. 2019. Investigation of the effect of some environmental variables on the frequency of Caenidae and Chironomidae families in the Tigris Basin. 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran. pp. 1-6.
19.Hassanli, A.M. 2000. Various methods of measuring water (Hydrometry). Shiraz Univ. Press. 282p.
20.Shearer, K.A., Hayes, J.W., Jowett, I.G., and Olsen, D.A. 2015. Habitat suitability curves for benthic macroinvertebrates from a small New Zealand river. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 49: 2. 178-191.
21.Oscoz, J., Galicia, D., and Miranda, R. 2011. Identification guide of freshwater macroinvertebrates of Spain. 1st edition. Springer Springer Dordrecht, Netherlands. 153p.
22.Gattolliat, J.L., and Nieto, C. 2009. The family Baetidae (Insecta: Ephemeroptera): synthesis and future challenges. Journal of Aquatic Insects. 31: 1. 41-62.
23.Shirchi Sasi, Z., Abdoli, A., and Hashemi, H. 2015. Evaluation of single- and multi-metric benthic macroinvertebrate indices for water quality monitoring, case study Jajrood River. Journal of Natural Environment, 68: 1. 83-93.
24.Jafari, M., Khodadadi, M., and Rajabzadeh, E. 2017. Survey and identify of macrobenthos in Shapur River, Fars. Journal of Animal Environment, 9: 2. 231-242.
25.Mollazadeh, N. 2014. Bioassessment of Marbor stream quality via biological index of macro-benthos fauna. Wetland Ecobiology. 6: 1. 47-56.
26.Fangmin, Sh., Shixiao, Y., Sovan, L., and Xinhui, L. 2018. Habitat effects on intra‐species variation in functional morphology: evidence from freshwater fish. Journal of Ecology and Evolution. 8: 22. 10902-10913.
27.Soldner, M., Stephen, I., Ramos, L., Angus, R., Wells, N.C., Grosso, A., and Crane, M. 2004. Relationship between macroinvertebrate fauna and environmental variables in small streams of the Dominican Republic. Water Research, 38: 4. 863-874.
28.Pazira, A., Emami, S.M., Kouhgardi, E., and Akrami, R. 2009. The effect of the environmental parameters on biodiversity of macrobentose in Dalaki and Helle River of Boushehr. New Technologies in Aquaculture Development (Journal of Fisheries). 2: 4. 65-70.
29.Bagheri Tavani, M., and Jamalzadeh, H.R. 2014. Ecological and biological indices of macrobenthos in the estuary of Shirud River. Journal of Marine Biology. 6: 3. 81-96.
30.Alizadeh, M., Hosseini, S.A., Jafaryan, H., Ghorbani, R., and Gholizadeh, M. 2019. Evaluation seasonal distribution patterns and biodiversity of macroinvertebrates communities in Aji-Su River (Golestan province). Journal of Animal Environment, 11: 2. 361-370.
31.Eslami, M., Sabazghabaei, G., Pourkhabaz, H., and Soltanian, S. 2015. Spatial and temporal variations in benthic invertebrates communities Khoor-e- musa lagoon according to ecological indices. Journal of Marine Biology. 7: 3. 65-82.
32.Naemi, A., Patimar, R., Harsij, M., and Yelghi, S. 2020. Exploring the process of phytoplankton population changes
in relationship to physical and chemical factors in Gomishan shrimp ponds, southeast of the Caspian Sea. Aquatics Physiology and Biotechnology, 8: 2. 133-158.
33.Abbaspour, R., Hassanzadeh, H., Alizadeh Sabet, H., Hedayatifard, M., and Mesgaran Karimi, J. 2014. Water quality assessment of cheshmekileh River with using community of macrobenthic invertebrates and physicochemical factors of water. Journal of Aquaculture Development, 7: 4. 43-56.
34.Huston, M.A. 1994. Biological diversity: The coexistence of species on changing landscapes. Cambridge University Press. 681p.