نویسنده = ���������������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
ارزیابی صید و ذخایر کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspiaدر سواحل ایرانی دریای خزر (98-1397)

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 15-25

10.22069/japu.2021.18907.1579

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ lمحمد علی افرایی؛ فرامرز باقرزاده افروزی؛ غلامرضا رازقیان؛ کامبیز خدمتی