ارزیابی صید و ذخایر کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspiaدر سواحل ایرانی دریای خزر (98-1397)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- کارشناس مدیریت ذخایر - ساری

2 رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

4 کارشناس، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

در این تحقیق تغییرات صید، زیتوده کیلکای معمولی و سقف قابل برداشت این ماهی در سواحل ایرانی دریای خزرطی سالهای 1397 و 1398 مورد بررسی قرار گرفت. میزان صید کیلکا در کل سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1397 معادل 26153 تن بوده که با 6 در صد کاهش به 24586 تن در سال 1398 رسیده است. میزان صید در واحد تلاش بترتیب 785/2 و 722/2 تن بازاء هر شناور در هر شب بوده است. میانگین طول چنگالی ماهی(± انحراف معیار) کیلکای معمولی جمعا 6/10±3/104 میلیمتر، حداقل و حداکثر طول چنگالی بترتیب 5/52 و 5/137 میلیمتر بوده است و همواره ماهیان با گروه سنی3 و 4 سال بترتیب با 1/78 و 6/80 درصد بیشترین فراوانی را داشته اند. میزان ذخایر این گونه در سالهای 1397 و 1398 بترتیب حدود 9/76922 و7/74342 تن برآورد شد و ماهیان 3 ساله بیشترین میزان ذخایر را داشتند (بترتیب 6/24677 و 8/24254 تن) میزان زیتوده مولدین این گونه بترتیب برابر 4/39557 و 4/36939 تخمین زده شد. نسبت زیتوده مولدین به کل نیز بترتیب 4/51 و 6/49 در صد بود. میزان صید بیولوژیک قابل قبول این ماهی با رویکرد احتیاطی 19500 تن برآورد شد. میزان مرگ و میر صیادی در جمعیت این ماهی بیش از نقاط مرجع بیولوژیک در دو نقطه F0.1 و F40% ( 92/0 و 80/0 ) بوده که به معنی آن است صید بیش از حد رخ داده است . بهره برداری بهینه از ذخایر این گونه به برداشت مستمر و پایداری ذخیره در دراز مدت منجر میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of catch and stocks of common kilka Clupeonella cultriventris caspia in the Iranian coastal of the Caspian Sea (2018-19)

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Janbaz 1
  • hassan fazli 2
  • Mohammadali Afraei 3
  • faramarz bagherzadeh afroozi 4
  • Gholameza razeghian 3
  • kambiz khedmati 3
1 caspian sea ecology research - stock assessment- sari
2 Iranian Fisheries Science Research Institute
3 Iranian Fisheries Science Research Institute
4 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
چکیده [English]

The main objectives of the present study were to estimate of catch age structure ، biomass and maximum sustainable yield of common kilka in Iranian waters of the Caspian Sea. The result shown that catch of kilka in Iranian coastal in 2018 decreased from 26153 ton to 24586 ton in 2019. The mean length was 104.3±10.6 at the same time and‌ the minimum and maximum fork lengths were 52.5 and 137.5 mm and always fishes with 3 and 4 year olds had the highest frequency‌ 78.1 and 80.6 percent respectively. The biomass of common kilka was estimated 76922.9 and 74342.7 ton, respectively. In these years, fish of the 3 year of this fish had the highest amount of reserves (respectively 24677.6 and 24254.8 ton) and the lowest reserves for 6-year-old fish, respectively. The breeders biomass of this species is 39557.4 and 36939.4 tons respectively and the ratio of biomass of broodstocks to the whole was 51.4 and 49.6 percent respectively. Acceptable Biological Catch was estimated 19500 tons , with a very cautious approach. The fishing mortality was more than reference points of common kilka at F0.1 and F40% (0.92 and 0.80) , In fact overfishing has occurred . Proper exploiting leads to continuous harvest and long-term stability of storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "kilka fishes"
  • " Biomass"
  • "Acceptable Biological Catch"
  • "Caspian Sea"
Anon. 1998. To redefine acceptable biological catch and overfishing. Environmental Assessment/Regulatory Impact Review for Amendment 44 to the Fishery Management Plan. Prepared by staff, NMFS/AFSC, 23p.
Besharat, K., and Khatib, S. 1993. Determining Kilka fishing sites In conventional fishing areas in northern Iran and Hydrological and hydrobiological studies of the Caspian Sea. Caspian Sea Ecological Research Center. 84p.
Beverton, R.J.H., and Holt, S.J. 1957. A review of methods for estimating mortality rates in fish population, with special reference to sources of bias in catch sampling. Rapport Proces- Verbaux Reunion de Conseil Permanent International pour Exploration de la Mer. 140: 67-83.
Chilton, D.E., and Richard, J.B. 1982.Age determination methods for fishes studied by the Groundfish program at the Pacific Biological Station Con. Spec. Publ. Aquat. Sci. 60: 102.
Janbaz, A.A., Fazli, H., Pourgholam, R., and Abdolmaleki, Sh. 2013. Catchand stocks of common Clupeonella cultriventris caspia kilka in Iranian waters of the Caspian Sea (1996-2011). Iranian Journal of Fisheries Science.22: 3. 13-21.
Janbaz, A.A., Fazli, H., Parafkandeh, F., Ghasemi, Sh., Abdolmaleki, Sh., Moghim, M., Kor, D., Pourgholam, R., Nikpour, M., Bagherzadeh Afroozi, F., Khedmati, K., Azari, A., Nahrevar, R., Rastin, R., and Ghaninejad, D. 2013. Biological and stocks investigation of kilka fishes for sustainable yield in the Iranian waters of the Caspian Sea. Ministry of Jihad – e – Agriculture., Agricultur Research, Education and, Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Research Organization. 0-76-12-88071.
Janbaz, A.A., Fazli, H., Abdolmaleki, Sh., Moghim, M., Kor, D., Afraei Bandpei, M.A., Daryanabard, Gh., Salavatian, S.M., Nikpour, M., Khedmati, K., Rastin, R., and Rezvani, Gh. 2016. The study of feeding, reproduction and biological parameters of kilka fishes in the the Iranian waters of the Caspian Sea. Ministry of Jihad – e – Agriculture., Agricultur Research, Education and, Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Research Organization. 0-76-12-91142.
Janbaz, A.A., Khedmati, K., Fazli, H., Valinassab, T., Bagherzadeh Afroozi, F., Mollaei, H., Taleshian, H., Daryanabard, Gh., Tahmasbi, M., and Razeghian, Gh. 2019. Investigation of some biological properties and stock assessment of
Kilka fishes On the Iranian coastalof the Caspian Sea. Ministry of Jihad –e – Agriculture, Agriculture Research, Education and, Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Research Organization. 0-76-12- 034-960845.
Janbaz, A.A., Fazli, H., Parafkandeh, F., Abdolmaleki, Sh., Moghim, M., Kor,D., Afraei Bandpei, M.A., Daryanabard, Gh., Bagheri, S., Khedmati, K.,Shabani, Kh., Nahrevar, R., Rastin,R., and Rostamian, M.T. 2011. Biological aspect of Kilka (Age, Growth, Feeding, and Reproduction)in the Southern of Caspian Sea.
Ministry of Jihad – e – Agriculture, Agricultur Research, Education and, Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Research Organization.0-0100-200000- 02- 8601- 86001.
Janbaz, A.A., Fazli, H., Afraei Bandpei, M.A., Razeghian, Gh., Bagherzadeh Afroozi, F., and Khedmati, K. 2019. Biological aspects and growth Clupeonella cultriventris caspia on the coast of Iran in the last decade. Iranian Journal of Fisheries Science. 28: 6. 99-109.
Fazli, H., and Besharat, K. 1998. Stocks Assessment of Kilka fish Hydro Aquatic method and catch area monitouring. Ministry of Jihad – e – Agriculture., Agricultur Research, Education and, Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Research Organization Mazandaran. 105p.
Fazli, H., Janbaz, A.A., Parafkandeh, F., Sayad Razavi, B., Kor, D., Taleshian, H., and Bagherzadeh, F. 2007. Monituring (Biology and Catch) Kilka fishes in the catch area in 2002-2004. Ministry of Jihad – e – Agriculture., Agricultur Research, Education and, Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Research Organization. 81-0710342000-02.
Fazli, H., Janbaz, A.A., and Ghasemi, Sh. 2016. Stock assessment and maximum sustainable yield of common kilka (Clupeonella cultriventris Borodin, 1904) in Iranian waters of the Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Science 25: 4. 87-100.
Fazli, H., Janbaz, A.A., Ghasemi, Sh., and Nasrollahzadeh, H. 2017. Population dynamics and stock assessment of kilka in Iranian waters of the Caspian Sea. Ministry of Jihad – e – Agriculture., Agricultur Research, Education and, Education and Extension Organization, Iranian Fisheries Research Organization. 2-76-12-91143.
Fazli, H., Zhang, C.I., Hay, D.E.,Lee, C.W., Janbaz, A.A., and Borani, M.S. 2007a. Population ecological parameters and biomass of anchovy kilka (Clupeonella engrauliformis)in the Caspian Sea. Fisheries Science. 73: 285-294.
Fazli, H., Zhang, C.I., Hay, D.E., Lee, C.W., Janbaz, A.A., and Borani, M.S. 2007b. Population ecological parameters and biomass of common kilka (Clupeonella cultriventris caspia) in the Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Science. 7: 1. 47-70.
Fazli, H., Janbaz, A.A., and Khedmati, K. 2020. Risk of stock extinction intwo species of kilkas (Clupeonella engrauliformis and C. grimmi) from the Caspian Sea. Iranian Journal of Ichthyology. Accepted manuscript. doi: 10.22034/iji.v7i1.371. Iran. J. Ichthyol. 7: 1. 92-100.
Gulland, J.A. 1983. Fish Stock Assessment: A Manual of Basic Methods. Wiley Interscience, FAO/Wiley Series on Food and  Agriculture, Chichester UK. 1983.
Khedmati, K. 2012. Fishery and biological aspects of anchovy Kilka (Clupeonella engrauliformis) in the southern Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Science.
King, M. 1996. Fisheries biology, assessment and management. Fishing News Book. 342p.
Mamedov, E.V. 2006. The biology and abundance of kilka (Clupeonella spp.) along the coat of Azerbaijan, Caspian Sea. ICES journal of marine Science, 63: 1665-1673.
Pourgholam, R., Sedof, V., Yermelchof, A., Besharat, K., and Fazli, H. 1996.Stocks Assessment of Kilka fish Hydro Aquatic method. Caspian Sea Ecological Research Center. 125p.
Patterson, K. 1992. Fisheries for small plagic species An empirical approach to management targets.Rewiews in Fish Biology and Fisheries, 2: 4. 321-338.
Prikhod’ko, B.I. 1981. Ecological features of the Caspian Kilka (Genus Clupeonella). Scripta Publishing Co.Pp: 27-35.
Sparre, P., and Venema, S.C. 1992. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1 manual. FAO fish Tech. PUB. (306.1) Rev. Vol. 1, Rome, Italy.
Ricker, W.E. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. Bull. Fish. Res. Bd. Can, 191: 1-382.
Zhang, C.I., and Sullivan, P.J. 1988. Biomass-based cohort analysis that incorporates growth. Transactions of American Fisheries Society, 117: 180-189.
Zhang, C.I., and Megrey, B.A. 2006. A revised Alverson and Carney model for estimating the instantaneous rate of natural mortality. Transactions of the American Fisheries Society, 135: 620-633.