بررسی وضعیت ذخایرکیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspia در سواحل ایرانی دریای خزر (1400-1399)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- کارشناس مدیریت ذخایر - ساری

2 رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

3 مشاور رییس موسسه

4 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

5 کارشناس، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

6 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

در این تحقیق شاخص های زیستی و ذخیره جمعیت گونه کیلکای معمولی در سواحل ایران طی سالهای 1399و 1400 مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان صید کیلکا در کل سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1399 معادل 20050 تن بوده که با در صد تغییرات بسیار کمی به 20138 تن در سال 1400 رسیده است. میزان صید در واحد تلاش بترتیب 298/2 و 321/2 تن بازاء هر شناور در هر شب بوده است. میانگین طول چنگالی ماهی(± انحراف معیار) کیلکای معمولی در مجموع نر و ماده 1/11±9/100 میلیمتر، حداقل و حداکثر طول چنگالی بترتیب 5/62 و 5/137 میلیمتر بوده است و همواره ماهیان با گروه سنی3 و 4 سال بترتیب با 9/78 و 9/77 درصد بیشترین فراوانی را داشته اند. میزان ذخایر این گونه ماهی کیلکای معمولی در سالهای 1399 و 1400 بترتیب حدود 92653 و3/78135 تن برآورد شد و ماهیان 3 ساله بیشترین میزان ذخایر را داشتند (بترتیب 1/31615 و 6/22672 تن). میزان زیتوده مولدین این گونه بترتیب برابر 6/44277 و 5/41606 تخمین زده شد. نسبت زیتوده مولدین به کل نیز بترتیب 8/47 و 2/53 در صد بود. میزان صید بیولوژیک قابل قبول این ماهی با رویکرد احتیاطی 18000 تن برآورد شد. میزان صید این گونه در سواحل ایران در ده سال اخیر بطور میانگین1904± 22769 تن بوده که بیشتر از صید قابل قبول بیولوژبک یعنی 18000 تن میباشد که در واقع میزان قابل برداشت مجاز از ذخایر این ماهی رعایت نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of stocks of the common kilka Clupeonella cultriventris caspia in the Iranian waters of the Caspian Sea (2020-2021)

نویسندگان [English]

 • Aliasghar Janbaz 1
 • hassan fazli 2
 • seyed aminollah taghavi 3
 • Mastooreh Doustdar 4
 • faramarz bagherzadeh afroozi 5
 • kambiz khedmati 6
 • Gholameza razeghian 6
1 caspian sea ecology research - stock assessment- sari
2 Caspian Sea Ecology Research Center (CSERC). Farahabad, Sari, Iran
3 adviser
4 Faculty member in Iranian fishery science research institute
5 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
6 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
چکیده [English]

In this study, the biological indicators (length, weight, age) and the stock of the common kilka (Clupeonella caspia) in the Iranian waters of the Caspian Sea were investigated in 2020 and 2021. The results showed that the amount of kilka caught was 20050 tons in 2020, reached 20138 tons in 2021, and presented fairly stable. The catch per unit effort (CPUE) was 2.298 and 2.321 tons per vessel per night, respectively. The average fork length (± standard deviation) of common kilka (male and female) was 100.9 ± 11.1 mm, and the minimum and maximum were 62.5 and 137.5 mm, respectively. In the catch composition, age groups of 3 and 4 years dominated the catch, representing 78.9% and 77.9%, respectively. In the years 2020 and 2021, the total biomass was estimated to be 92653 and 78135.3 tons, age 3 had the highest biomass (31615.1 and 22672.6 tons, respectively). The biomass of mature individuals were 44277.6 and 41606.5, respectively. The ratio of matures to the total biomass was 47.8% and 53.2%, respectively. The acceptable biological catch (ABC) of this species was estimated at 18,000 tons with a precautionary approach. During the last decade, the average catch of this species was 22769 ± 1904 tons, which is more than the estimated ABC.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "kilka fishes"
 • "Biological Indix"
 • " Biomass"
 • "Acceptable Biological Catch"
 • "Caspian Sea"