مطالعه و شناسایی انگل‌های خارجی در گربه ماهی لجن خوار (Hypostomus plecostomus) وارداتی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت آبزیان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به تنوع بالای ماهیان آکواریومی، برخی گونه‌ها باید از طریق واردات تامین شوند. همراه با واردات احتمال انتقال بیماری‌های جدید نیز افزایش می‌یابد. انگل‌های خارجی از مشکلات مهم در نگهداری ماهیان زینتی هستند. در این تحقیق تعداد 180 گربه ماهی لجن خوار وارداتی از جنوب شرقی آسیا در زمستان سال1396 از نظر انگل‌های خارجی پوست و آبشش مورد مطالعه قرار گرفتند. این نمونه‌ها در بدو ورود و در همان آب کشور صادرکننده به آزمایشگاه منتقل شدند. شناسایی انگل‌ها با روش مشاهده مستقیم و سپس رنگ‌آمیزی و تهیه لام و با استفاده از کلیدهای شناساسی صورت پذیرفت. از این تعداد، 58 قطعه فاقد انگل (22/32%) و 122 قطعه دارای آلودگی های انگلی پوست و آبشش (78/67%) بودند. چهار گونه انگل از ماهیان آلوده جدا گردید که سه گونه آن از انگل‌های تک یاخته و یک گونه از انگل‌های پریاخته منوژن بودند. انگل‌های تک یاخته شامل تریکودینا، تریکوفریا و ایکتیوفتیریوس مولتی‌فیلیس و منوژن‌ شامل ژیروداکتیلوس می‌باشند. تریکوفریا تنها از پوست و بقیه هم از پوست و هم از آبشش جدا شدند. از میان این عوامل عفونی، انگل‌های خارجی سرعت انتقال بالایی دارند لذا توصیه می‌شود ضمن بررسی گواهی سلامت، ماهیان جدید از لحاظ این عوامل مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on gill and skin ectoparasites identification in suckermouth catfish (Hypostomus plecostomus) imported into Iran

نویسندگان [English]

  • Babak Shoaibi Omrani 1
  • Soheil Alinezhad 2
1 Department of Aquatic Animal Health, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Institute of Agricultural Education and Extension, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to high diversity of aquarium fishes, some species should prepare from abroad. Through the importations, disease transmission will be rampant. External parasites is one of the important difficulties in aquarium fish keeping. In this research 180 imported suckermouth catfish (Hypostomus plecostomus) from South-East Asia were examined for gill and skin ectoparasites in spring 2017. The samples were transferred with their original water. Parasites identification were done with the direct observing with light microscope, staining and slide preparing to determination with their keys. 58 out of fish have no parasite (32.22%) and 122 fish have gill /skin ectoparaites (67.78%). Four parasites species were identified, e.g. three protozoans and one monogenean. The protozoans were Trichodina sp., Trichophrya sp. and Ichthyophthirius multifiliis and the monogenean was Gyrodactylus sp. Trichophrya was only obsereved in skin, but the others were present in gill and skin. Among these, external parasites have high speed transmission, then it is recommended to investigate new fish for such pathogens, as well as their health certificate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ectoparasite
  • Sucker mouth catfish
  • ornamental fish importation