بررسی توده زنده، صید در واحد سطح و پراکنش ماهی یال اسبی سربزرگ Trichiurus Lepturus در سواحل شمالی دریای عمان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

ماهی یال اسبی یکی از گونه های مهم اقتصادی است که در بسیاری از کشورها به عنوان غذا مصرف می شود. با افزایش روز افزون جمعیت، مدیریت پایدار برای ادامه بهره برداری از این گونه ضروری است. مطالعه حاضر به منظور بررسی توده زنده، صید بر واحد سطح و پراکنش ماهی یال اسبی به عنوان یکی از گونه های مهم تجاری در سواحل شمالی دریای عمان انجام گرفت. نمونه برداری بااستفاده از کشتی ترال به صورت تصادفی در 94 ایستگاه صورت گرفت. منطقه موردبررسی به 5 اشکوب (A,B,C,D,E) و هر اشکوب به لایه های عمقی 20-10، 30-20، 50-30و 100-50 متر تقسیم شد. میزان صید بر واحد سطح و توده زنده ماهی یال اسبی به ترتیب 3/4778 کیلوگرم بر مایل مربع و 2/2220 تن تخمین زده شد. بیشترین میزان توده زنده در استراتوم D )سواحل شرقی چابهار تا منطقه رمین( به میزان 8/861 و کمترین مقدار آن در استراتوم A (سواحل غربی چابهار) به میزان 9/105 تن ثبت گردید. بیشترین میزان توده زنده در عمق 100-50 متر مشاهده گردید. همچنین بالاترین میزان صید بر واحد سطح (8/1604 کیلوگرم برمایل مربع) در استراتوم D وکمترین مقدار آن (4/456 کیلوگرم بر مایل مربع) در استراتوم A ثبت گردید. بیشترین میزان صید بر واحد سطح (5/701 کیلوگرم بر مایل مربع) در لایه عمقی 50 تا 100 متر مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مناسب ترین منطقه صید ماهی یال اسبی استراتوم B و D و همچنین عمق های بالاتر از 50 متر به دلیل تراکم بالای ماهی یال اسبی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biomass and Catch Per Unit of Area Estimation and Distribution Pattern of Largehead hairtail (Trichiurus Lepturus) from Northcoast of the Gulf of Oman

نویسندگان [English]

  • Bizhan Azhang 1
  • MohammadReza Mirzaei 2
  • Tahere Bagheri 2
1 Offshore fisheries research center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
2 Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute
چکیده [English]

Trichiurus lepturus is considered as one of the most economically important marine fish and consumed as food in many countries. With increasing population growth, sustainable management is essential for continuing exploitation of this species.The current study was conducted to assess the amount of biomass and Catch Per Unit of Area (CPUA) as well as to determine the distribution pattern of Trichiurus Lepturus as one of the most important and commercial fish species in the north coast of the Gulf of Oman. Samples were collected from 94 trawl stations selected at stratified random procedure. The study area was stratified to five strata (A to E) covering the depth layers of 10-20, 20-30, 30-50 and 50-100 m. The catch rates of CPUA and biomass of T. Lepturus were estimated 4778.3 kg/nm2, and 2220.2 tons, respectively. The highest value of biomass for T. Lepturus was recorded in Chabahar to Ramin (D strata, 861.8 tones) in the east coast of Chabahar, and the lowest value (105.9 tones) was estimated for stratum A (west coast of Chabahar). The highest value of biomass (1634.5 tones) was observed at 50-100 depth layer. On the other hand, the highest CPUA (1604.8 kg/nm2) was recorded in stratum D and the lowest CPUA (456.4 kg/nm2) was recorded in stratum A. The highest value of CPUA (701.5 kg/mn2) was observed at 50-100 depth layer. It was concluded that stratum B and D are the best fishing area as per higher density and distribution of T. Lepturus and depth of distribution deeper than 50 m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • distribution
  • Biomass
  • Trichiurus Lepturus