اثرپودر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر آنزیم‌های شاخص عملکرد کبد و گوارشی و شاخص‌های بیوشیمیایی ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی اثر پودر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی (آمیلاز، لیپاز و پروتئاز) و کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) و شاخص‌های بیوشیمیایی (گلوکز، پروتئین تام، گلوبولین، آلبومین، کلسترول و تری‌گلیسیرید) ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) به مدت 60 روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 450 قطعه لارو کفال ماهی با میانگین وزنی g02/0±72/0 در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار ( با تعداد 30 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (بدون استفاده از پودر جلبک) و در تیمارهای آزمایشی 2، 3، 4 و5 میزان استفاده از پودر جلبک به ترتیب 5، 10، 15و 20 گرم بر کیلوگرم غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که در پایان آزمایش، اگرچه بالاترین فعالیت آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز ، پایین ترین فعالیت آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در تیمار حاوی 15 گرم جلبک اسپیرولینا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‌دار بود (05/0>P) اما از نظر فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز، آمیلاز و لیپاز بین تیمار 4و 5 اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<P). کمترین میزان کلسترول ، گلوکز و تری‌گلیسیرید و بیشترین میزان گلوبولین، آلبومین و پروتئین در تیمار 4 گزارش شد. در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن 15 ‘گرم جلبک اسپیرولینا به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری اثر مثبتی بر فعالیت آنزیم‌هایی گوارشی و کبد و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کفال خاکستری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Spriulina platensis powder on digestion and liver function index enzymes and biochemical parameters in Mugil cephalus Linnaeus, 1758

نویسندگان [English]

  • paria akbary
  • Asma Sondak Zehi
Chabahar Maritime University
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of Spirulina pletensis powder on the liver and digestive enzymes and biochemical parametese of Mugil cephalus for 60 days. The experiment was conducted in a completely randomized design with 450 of grey mullet larvae (with average weight of 0.72±0.02g) in 5 treatments and 3 replicates (n=30 in each replicate) and included: control group without using algae extract, an another groups (treatment 2, 3,4 and 4) the amounts of this extract were 5,10,15 and 30 g/kg food The results showed that at the end of experiment, although the highest the activity of protease and lipase enzymes, the lowest the activity of alanin aminotransferase (ALT) and alkaline phosphates (ALP) were observed in treatment containing 15g/kg spirulina algae powder, in all of these parameters, treatment 5 (20 g/kg) (4) showed a significant difference compared with control treatment (P<0.05), in ALT, amylase and lipase, there were no significant difference among treatment 4 and 5 (P>0.05). The lowest cholesterol, glucose and triglyceride, the highest globulin, albumon and total protein were recorded in treatment 4. Finally, the present results showed that use of the diet containing 115g/kg spirulina algae had positive effects on the activity of liver and digestive enzymes and blood biochemical parameters of grey mullet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mugil cephalus
  • Spirulina pletensis
  • Biochemical parameters
  • Digestive enzyme
  • Aminotransferase