اثر اسید فرمیک در جیره بر ایمنی موکوسی و شاخص های ایمنی غیر اختصاصی سرم خون در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه گرگان

3 دانشگاه

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف اسیدفرمیک در جیره غایی بر شاخص‌های ایمنی موکوس کپور معمولی صورت پذیرفت. بدین منظور تعداد 360 قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی 5±21 گرم به مدت 8 هفته، در چهار تیمار و سه تکرار با جیره‌های آزمایشی حاوی سطوح مختلف صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 درصد اسیدفرمیک تغذیه شدند. در پایان دوره از موکوس و سرم خون نمونه برداری گردید. میزان فعالیت پروتئاز موکوس و ایمونوگلوبین موکوس و سرم در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری نشان نداد (05/0P>). میزان لیزوزیم سرم و موکوس نیز در تیمار تغذیه شده با 2 درصد اسیدفرمیک افزایش معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها نشان دادند (05/0P<). نتایج نشان داد که بهترین عملکرد لیزوزیم و پروتئاز به عنوان شاخص های ایمنی در استفاده از جیره حاوی 2 درصد اسیدفرمیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary administration of Formic acid on mucosal immune, innate immune parameters of common carp fingerling (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • elaham bahrami 2
  • saeed meshkini 3
2 university
3 university
چکیده [English]

The present study was performed to investigate the effect of different levels of formic acid on mucus and serum immunity parameters in Cyprinus carpio. For this purpose, 360 fish with average weight of 21+ 5 g were fed on diets supplemented with 0%, 0.5%, 1% and 2% Formic Acid (FA) for 8 weeks. At the end of feeding trial, sampling was done from mucus and blood. Mocus protease and mocus and serum immunoglobin didn’t show significant differences (P≥0.05) in FA treatments compared to control. Mocus and serum lysozyme showed significant increase (P≥0.05) in 2% FA treatment compared to other groups. These results revealed beneficial effects of lysozyme and protease as immune parameters is using 2% dietary FA in carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immune
  • Common carp
  • formic acid
  • Blood
  • mucus