تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری pediococcus acidilactici بر ترکیب لاشه ماهی قرمز (carassius auratus) در مواجهه با نانو نقره

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 هیات علمی دانشگاه گرگان

4 گروه شیلات؛ مرکز تحقیقات آرتیما ارومیه

5 موسسه تحقیقات شیلات

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظتی پیش تیمار باکتری pediococcus acidilactici و الیگوساکارید رافینوز بر ترکیب لاشه در ماهی قرمز (carassius auratus) در مواجهه با نانو نقره بود. بر این اساس تعداد 250 عدد ماهی قرمز با میانگین وزنی 18/0±3/26 در چهار تیمار و هر تیمار با سه تکرار شامل: غذای بدون مکمل غذایی (تیمار1شاهد)، غذای حاوی پروبیوتیک باکتری با غلظت 107 کلنی بر گرم غذا (تیمار2)، غذای حاوی رافینوز به میزان 1 گرم در کیلوگرم غذا (تیمار3) و غذای سین بیوتیک (تیمار 4) تقسیم شد و به مدت 6 هفته تغذیه شدند. بعد از پایان دوره تغذیه به تیمارهای آزمایش میزان 50 درصد غلظت کشنده نانو نقره (5/0 میلی گرم بر لیتر) به مدت 14 روز اضافه ‌شد و در پایان دوره 14 روزه، نمونه‌برداری از خون و لاشه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. شاخص های رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی لاشه اختلاف معنی‌داری با هم نداشت (05/0<P). باتوجه به نتایج به دست آمده مکمل غذایی رافینوز بیشترین تاثیر را بر چربی لاشه ماهی داشته است. و در بین مکملهای مذکور سین بیوتیک با تاثیر بر شاخص های پروتئین لاشه،خاکستر لاشه و رطوبت لاشه در بین مکمل های غذایی موثرتر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pre-treatment with Raffinose Oligosaccharide and Pediococcus acidilactici bacteria on carcass composition of goldfish (Carassius auratus) exposed to silver nano particles

نویسندگان [English]

  • Fateme Zahra Jafari 1
  • Seyyed Aliakbar Hedayati 2
  • hossein hosseinifar 3
  • ali jafar 4
  • tahere bagheri 5
1 Gorgan Univ
2 Gorgan
3 gorgan
4 gorgan
5 IFRO
چکیده [English]

Aim of this study was to investigate the protective effect of pre-treatment of bacteria pediococcus acidilactici and oligosaccharide raffinose on carcass composition of Goldfish (carassius auratus) in exposure to nano silver. Accordingly, 250 fishe with a average weighing of 26.3±0.18 fed for 6 weeks in four treatments and each treatment with three replications including diet without food supplement (control 1), probiotic diet of bacteria with a concentration of 107 colonies per gram (treatment 2), food containing probiotic raffinose (1 g/kg) and synbiotic (treatment 4). After the end of the feeding period, 50% of the nano-silver concentration (0.5 mg / L) was added to the treatments for 14 days. At the end of the 14-day exposure, blood and carcass sampling was performed. Analysis of the data showed that there was no significant difference between moisture content, ash, protein and carcass fat (P <0.05). According to the results obtained from the tested indices, Rafinose supplementation had the greatest effect on carcass fat. Among the supplements, the synbiotic food with effect on carcass protein, carcass ash and carcass moisture, among food supplements has more effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Peribiotic
  • nanosilver
  • hematology
  • Goldfish