دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-70 
5. بررسی اکولوژیکی دیاتومه های رودخانه چهل چای استان گلستان

صفحه 41-51

10.22069/japu.2019.14929.1432

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ فاطمه لک زایی؛ محمد قلی زاده؛ ابوالفضل دانشور