بررسی اکولوژیکی دیاتومه های رودخانه چهل چای استان گلستان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس، ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس، ایران

3 دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، گنبدکاووس، ایران

4 دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

چکیده

دیاتوم ها گروهی از جلبکها هستند که در زیر میکروسکوپ نوری به رنگ‌های زرد قهوه ای و با دارا‎‎‎ بودن یک دیواره سیلیسی ضخیم شناسایی می‌شوند. این موجودات ترجیحات و تحمل اکولوژیکی مشخصی دارند که آنها را شاخصهای مفیدی برای شرایط اکولوژیکی ساخته و امروزه بطور گسترده ای در بحث کیفیت آب بکار می روند. رودخانه چهل چای یکی از سرشاخه های بزرگ گرگان رود می باشد. در مطالعه حاضر دیاتومه های اپی لیت و اپی پل این رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری بصورت فصلی طی سال 1395 در 5 ایستگاه انجام گرفت. همراه با نمونه های دیاتومه‎ای پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب نیز مورد اندازه گیری قرار گرفت. بطور کلی در این بررسی 32 گونه متعلّق به 18 جنس شناسایی گردید. بزرگترین جنس‌ها از نظر تعداد گونه، Nitzschia با 5 گونه و Gomphonema با 4 گونه بودند. بیشترین فراوانی ها در نمونه های اپی پل متعلق به گونه های Cymbella affinis، Navicula tripunctata، Nitzschia dissipata و Rhoicosphenia abbreviate و در نمونه های اپی لیت نیز Achnanthidium gracillimum ، Cymbella affinis، Diatoma monoliformis و Navicula tripunctata بود. بطور کلی در این بررسی پارامترهای pH، فسفات، دما، نیترات، آمونیوم، سیلیس، EC و TDS عمده‌ترین پارامترهای تأثیرگذار روی پراکنش دیاتومه‌های رودخانه چهل‌چای تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ecological study of the diatoms in Chehel Chay River in Golestan province

نویسندگان [English]

  • Jamileh Panahy Mirzahasanlou 1
  • Fatemeh Lakzaie 2
  • Mohammad Gholizadeh 3
  • Abolfazl Daneshvar 4

1 Department of biology, faculty of basic science, gonbad kavous university, gonbad kavous, Iran.

2 Department of Biology, Faculty of basic science, Gonbad Kavous University, Gonbad kavous, Iran

3 Gonbad Kavous University

4 Department of Biology, Faculty of basic science, Gonbad Kavous university, Gonbad kavous, Iran

چکیده [English]

Diatoms are a group of algae, identifiable under the light microscope by their yellow-brown coloration and by presence of a thick silica wall. These organisms have particular ecologic preferences and tolerances, which make them useful indicators for ecological conditions, and nowadays are used in water quality issues extensively. Chehel Chay River is one of main tributaries of Gorgan Rud. In this survey, epilithic and epipelic diatoms of this river were studied. Sampling was done seasonally from 5 stations on river during 2016. Along with diatom samples, physic-chemical parameters of water were analysed. In total, 32 species belongs to 18 genera were identified. The biggest genera according to species number were Nitzschia with 5 species and Gomphonema with 4 species. Dominant species in epipelic samples were Cymbella affinis, Navicula tripunctata, Nitzschia dissipata and Rhoicosphenia abbreviate and in epilithic samples: Achnanthidium gracillimum, Cymbella affinis, Diatoma moniliformis and Navicula tripunctata. In this study, pH, phosphate, temperature, nitrate, ammonium, silica, EC and TDS were recognized as most effective parameters on distribution of diatoms in Chehel Chay River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epilith
  • Epipel
  • diversity index
  • Water quality