1. بررسی اثر آلودگی فلز سنگین سرب بر فعالیت آنتی اکسیدانی ریز جلبک Spirulina Platensis

صفحه 1-8

10.22069/japu.2019.11637.1313

زهرا عرب بالاجلینی؛ سید عباس حسینی؛ رسول قربانی؛ صادق آتشی


2. سلول های بنیادی عصبی مغز ماهی قره برون (Acipenser persicus): تعیین درجه حرارت بهینه، کشت طولانی مدت و ایمنوسیتوشیمی

صفحه 9-19

10.22069/japu.2019.6859.1221

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ کامران حیدری؛ محمدرضا ایمانپور


3. تأثیر سطوح مختلف پودر پوست پرتقال (Citrus sinensis) در جیره بر عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 21-28

10.22069/japu.2019.13727.1396

جواد الله بیگی چم جنگلی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حامد کلنگی میاندره


4. احیا تالاب شادگان ، فرصت آبزی پروری و مهار ریزگردها با زهاب صنعت نیشکر خوزستان

صفحه 29-40

10.22069/japu.2019.15109.1442

نسرین چوبکار


5. تعیین دوز بیهوش کنندگی، کشندگی و بررسی تاثیر اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر فاکتورهای خونی ماهی برزم لب پهن (Barbus barbulus)

صفحه 41-52

10.22069/japu.2019.15072.1437

نرگس جوادزاده؛ نرجس پذیرش؛ حدیده معبودی


6. اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر کیفیت آب مخازن پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 53-62

10.22069/japu.2019.4526

محمد خادمی حمیدی


7. مطالعه پارامترهای ریخت شناسی و غلظت عناصر اتولیت درماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger) در آبهای دریای عمان

صفحه 63-70

10.22069/japu.2019.15083.1439

الهام اسماعیل زاده رودسری؛ پدرام حاتمی؛ محمدرضا میرزائی


8. چکیده انگلیسی

صفحه 1-7

10.22069/japu.2019.4528