کارایی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس Lactobacillus)) در بهبود پارامترهای بیوشیمیایی کبد ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) در معرض سطوح تحت کشنده نانو نقره

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه خلیج فارس

چکیده

وجود آلاینده های نوظهور نانوذرات در آب باعث پاسخ استرس در ماهی می‌شود که نهایتا بر وضعیت فیزیولوژیک ماهیان اثر‌گذار بوده و باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می‌شود، از این رو استفاده از محرک‌های ایمنی نظیر پروبیوتیک ها بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. تعداد 250 بچه ماهی کپور معمولی به مدت 42 روز در سه دسته ماهیان بدون پروبیوتیک و ماهیان دارای پروبیوتیک سطح A (106) و ماهیان دارای پروبیوتیک سطح B(107) تقسیم شدند. سپس هرکدام از گروهها 50 درصدغلظت کشنده نانو نقره به مدت ده روز اضافه ‌شد. سپس پارامترهای بیوشیمیایی سرم با استفاده از دستگاه الایزا و دستگاه سیسمکس و کیت‌های تجاری اندازه‌گیری شد. پروبیوتیک به تنهایی اثر معنی داری بر گلوکز، بیلی روبین دایرکت، بیلی روبین کل و کلسترول نداشت (05/0≤P)، اما نانونقره باعث کاهش این شاخصها گردید(05/0>P)، همچنین استفاده ترکیبی پروبیوتیک و نانونقره باعث افزایش مقدار گلوکز، بیلی روبین دایرکت، بیلی روبین کل و کلسترول گردید (05/0>P). غلظت نانو نقره باعث سرکوب وکاهش شاخص های بیوشیمایی سرم شده که مقدار این شاخص ها در مواجهه با نانو نقره کاهش یافته است، درحالیکه در حالت استفاده توام پروبیوتیک لاکتو باسیلوس و نانو نقره از سرکوب در تیمار قبل کم کرده و روندی افزایشی در مقدار شاخص ها رخ داده است. در مجموع نتایج نشان داد که پروبیوتیک لاکتو باسیلوس با بهبود وضعیت موجود، مقدار شاخصهای بیوشیمیایی سرم را کاهش داده ولی نانونقره با ایجاد شرایط استرس مقدار این شاخص را افزایش داده و سپس استفاده ترکیبی نانونقره وپروبیوتیک لاکتو باسیلوس اثر مخرب نانو نقره را کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The efficiency of probiotic Lactobacillus for improving the liver biochemical indices of common carp (Cyprinus carpio) exposed to sub-lethal levels of nano silver

چکیده [English]

Pollutants especially nanoparticles as emerging contaminants in water may causes stress response in fish physiology and fish health that ultimately could reduce fish immune function and, hence the use of immuno simulator such as probiotics seems very essential. A total of 250 fry carp for 42 days in three treatments of without probiotics and prebiotics level A (106) and Level B (107) were divided. Then each group exposed to 50% of nano-iron LC50 for 10 days. The serum biochemical parameters were measured using an ELISA plate reader and the device Sysmaks with commercial Kits. Probiotics alone hadn’t a significant effect on glucose, direct bilirubin, total bilirubin and total cholesterol (P≥0.05), but silver was reduced this indices (P>0.05), using combination of probiotics and silver also increased glucose, direct and total bilirubin with total cholesterol (P>0.05). Nano-silver cause inhabitation and reduction of serum biochemical indices that lead to depletion of these indices, but using combination of probiotics and nano particle reduced inhabitation effects of nano silver and lead to elevation of indices. Overall results showed that Lactobacillus probiotic could decrease the amount of serum biochemical markers with the improvement of existing situation, but nano-silver lead to stress conditions and increased markers by creating stressful condition, and then using a combination of Lactobacillus decreased adverse effects of nano-silver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improved resistance
  • metallic nanoparticles
  • probiotics
  • biomarker
  • Common carp