1. میزان صید به ازای واحد تلاش، ترکیب گونه‌ای و فراوانی طولی در تور گوشگیر سطحی شیری در آب‌های ناحیه‌ی کنارک

صفحه 1-9

10.22069/japu.2018.13225.1357

علی سپاهی؛ سعید گرگین؛ نورالله جهانتیغ


2. بررسی اثرات سطوح مختلف پربیوتیک ایمکس اولترا (مخمر اشباع شده Saccharomyces cerevisiae) بر پارامترهای رشد، بقاء، کارایی تغذیه‌ و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی در بچه ماهیان نورس کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758)

صفحه 11-25

10.22069/japu.2018.13347.1372

مسعود ایری؛ محمدرضا بیواره؛ مهین رنجدوست؛ حجت الله جعفریان؛ سمیرا جعفریان


3. تاثیر سم گلیفسات بر عوارض هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

صفحه 27-34

10.22069/japu.2018.13495.1389

علیرضا کشیری؛ حسنی قلی پور؛ رحمان پاتیمار؛ محمد مازندرانی


4. اثر مکمل غذایی رافینوز، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ترکیب دو مکمل بر بیان ژن‌های درگیر در ایمنی غیراختصاصی لیزوزیم و TNF-α در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 35-41

10.22069/japu.2018.13329.1368

سید حسین حسینی فر؛ مرجان حسینی؛ حامد پاک نژاد؛ رقیه صفری؛ علی جافر


5. تأثیر غلظت های زیرکشنده آفت کش ارگانوفسفره دایمیتوات بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو در کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان

صفحه 43-52

10.22069/japu.2018.13362.1373

مریم رضایی شادگان؛ امیر زیدی؛ سخاوت جوکار


6. استفاده از نانومواد TiO2 و TiO2@SBA-15 جهت تخریب فتوکاتالیستی مالاشیت سبز

صفحه 53-64

10.22069/japu.2018.13373.1375

امیر زیدی؛ رضا علیزاده؛ مریم رضایی شادگان؛ نوید زمانی؛ میترا چراغی