تعیین غلظت نیمه کشندگی آمونیاک در پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری های مختلف

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

افزایش آمونیاک آب یکی از مشکلات عمده در آبزی‌پروری است که میزان و اثرات آن هنوز به‌درستی مشخص نشده است. هدف از این پژوهش، تعیین غلظت نیمه کشنده آمونیاک در دو شوری 35 (شوری رایج مورد استفاده در مزارع پرورشی) و 45 (شوری بالاتر از حد معمول در مزارع) قسمت در هزار برای پست لارو میگوی سفید غربی با میانگین وزنی 05/0 ± 3 گرم در شرایط آزمایشگاهی بود. آزمایش در 7 تیمار و سه تکرار و با تعداد 210 عدد پست لارو میگوی سفید غربی برای هرکدام از شوری‌ها با روش آب نیمه ساکن به مدت 96 ساعت اجرا شد. پست لاروها در معرض غلظت‌های مختلفی از آمونیاک کل با مقادیر صفر برای گروه شاهد و 10، 20، 40، 60، 80، 100 میلی‌گرم بر لیتر آمونیاک برای سایر تیمارها قرار گرفتند و تغییرات رفتاری و تلفات هر 24 ساعت ثبت و غلظت نیمه کشندگی (LC50) تعیین گردید که این میزان 54/64 برای شوری 35 قسمت در هزار و 64/73 برای شوری 45 قسمت در هزار بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان بیان کرد که با افزایش غلظت آمونیاک و مدت زمان قرار‌‌گیری در معرض آن سمیت آمونیاک برای پست لاروها افزایش می‌یابد این در حالی-است که افزایش شوری باعث افزایش قدرت تحمل پست لاروها نسبت به سمیت آمونیاک می‌شود درنتیجه میزان LC50 در شوری 45 قسمت در هزار بیشتر از میزان آن در شوری 35 قسمت در هزار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sub-lethal Ammonia Concentration (LC50) for Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) Post larvae at Different Salinities

نویسنده [English]

  • Fatemeh Rostami

Persian gulf university of bushehr

چکیده [English]

Increased amount of Ammonia in water is one of the main problems in aquaculture that its effects and the effect size are still remained unknown. The present study aimed at determining the sub-lethal ammonia concentration at two salinity levels of 35 and 45 ppm for Litopenaeus vannamei larvae with mean weight of 3 ± 0.05 grams in laboratory conditions. The experiments were carried out in 7 treatments and 3 replicates with 210 Litopenaeus vannamei post larvae for each salinity using semi-static water method for 96 hours. Post larvae were exposed to various concentrations of total ammonia with zero values for the control group and 10, 20, 40, 60, 80, 100 mg / l of ammonia for other treatments, and then the behavioral changes and mortality rates were recorded every 24 hours. The sub-lethal concentration (LC50) was only identified for 96 hours, which was 64.54 for salinity of 35 ppt and 73.64 for salinity of 45 ppt. According to the results obtained in this research, it can be argued that as ammonia concentration and exposure time are increased, ammonia toxicity to post larvae increases too, while increased salinity can enhance the tolerance of post larvae to ammonia toxicity. as a result, the LC50 value was higher at the salinity level of 45 ppt than at the salinity of 35 ppt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxicity
  • Salinity
  • Litopenaeus vannamei
  • Sub-lethal