1. وضعیت زیستی و دیدگاه‏های مختلف پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در ایران

صفحه 1-12

10.22069/japu.2017.12783.1338

جابر اعظمی؛ نرگس مهدی رضایی


2. تائیر استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم بر شاخص بقای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با غلظت‌های مختلف سم آبامکتین

صفحه 13-23

10.22069/japu.2017.11761.1317

حسن رضائی؛ محمد فروهر واجارگاه؛ احمد محمدی یل سویی


3. بررسی برخی ویژگی‌های رشد سیاه‌ماهی خال‌دار (Capoeta trutta) در حوضه بوشهر و تیگره

صفحه 25-32

10.22069/japu.2017.13175.1353

محسن عرب؛ یزدان کیوانی


4. ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و مقایسه فراسنجه های ایمنی موکوس پوست و پلاسمای تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) و روسی (Acipenser gueldenstaedtii)

صفحه 33-42

10.22069/japu.2017.12043.1326

حامد آزادی؛ حامد کلنگی میاندره؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ مهدی عباسیان


5. اثر مسمومیت تحت کشنده حشره‌کش دانیتول بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گلبول‌های قرمز ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 43-54

10.22069/japu.2017.12810.1341

سید مرتضی حسینی


6. ببررسی شاخص های خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در مواجهه با تنش شوری تحت کشنده

صفحه 55-69

10.22069/japu.2017.12866.1343

میثم دهقانی قمشانی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی


7. مروری بر خواص سیتوتوکسیک (ضدسرطان) اسفنج های دریایی

صفحه 71-80

10.22069/japu.2017.12344.1331

ملیکا ناظمی؛ هادی غفاری