1. بررسی اثر فیتوبیوتیک های بومی بر پاسخ ایمنی ماهی ها و سخت پوستان

صفحه 1-16

10.22069/japu.2017.11680.1314

رودابه روفچایی؛ علیرضا میرواقفی؛ سید حسین حسینی فر؛ وحیده عبداللهی


2. تأثیر باکتری پروبیوتیک معمولیBacillus subtilis بر ترکیب اسیدهای چرب بدن ماهی کپور (Cyprinus carpio)

صفحه 17-29

10.22069/japu.2016.3597

زهرا کلیایی؛ علی آبرومند؛ سعید ضیایی نژاد؛ مهران جواهری بابلی


3. ارزیابی اقتصادی تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان

صفحه 31-43

10.22069/japu.2017.6949.1224

رقیه صفری؛ سید محمود عقیلی؛ محمدرضا ایمانپور؛ سید حسن صالحی؛ سهراب رضوانی


4. توسعه آبزی‌پروری پایدار با استفاده از فن‌آوری توده‌سازی زیستی

صفحه 45-72

10.22069/japu.2017.11710.1315

محمدحسین خانجانی؛ مرتضی علیزاده؛ احمد رفیعی پور


5. بررسی بار آلودگی پساب خروجی مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان

صفحه 73-81

10.22069/japu.2017.11784.1319

عبدالکریم خداشناس؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ محمود سقلی


6. بررسی ساختار بافتی و هیستوشیمی لبه‌ی روپوش گونه‌ی Chlamysruschenbergerii

صفحه 83-93

10.22069/japu.2017.11951.1325

محمد شریف رنجبر


7. بررسی اثر جیره غذایی حاوی آستاگزانتین بر کیفیت ماندگاری گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 95-110

10.22069/japu.2017.11728.1316

شهلا علیزاده؛ سید مهدی اجاق؛ علیرضا عالیشاهی؛ حجت میرصادقی