1. اثر رقیق کننده ها و غلظت های مختلف مواد محافظ سرمایی (متانول و گلیسرول) روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ماهی قرمز(Carassius auratus)

صفحه 1-11

10.22069/japu.2016.3504

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده


2. بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سگ ماهی جویباری Oxynoemacheilus bergianus (Derjavin, 1934) در رودخانۀ توتکابن (از سرشاخه های حوزۀ سفیدرود)

صفحه 13-23

10.22069/japu.2017.11109.1298

هادی اسدی؛ مسعود ستاری؛ سهیل ایگدری


3. بررسی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در آب و رسوب سواحل استان گلستان

صفحه 25-45

10.22069/japu.2017.10907.1291

غلامعلی بندانی؛ حسن نظری؛ محمد شکرزاده؛ حسینعلی خوشباور رستمی


4. تعیین سمیت کشنده (LC5096h) نانوذرات نقره روی دافنی ماگنای بالغ، Daphnia magna

صفحه 47-56

10.22069/japu.2017.11187.1301

مریم اعتمادزاده؛ رسول قربانی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمد هرسیج؛ حدیثه کشیری


5. تأثیر آفت کش های آزینفوس متیل و دیازینون بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و خون‌شناسی ماهی کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus)

صفحه 57-71

10.22069/japu.2017.11358.1304

خیرالله خسروی کتولی


6. بررسی تفاوتهای ریختی جمعیتهای ماهی تیزهکولی (Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855 در رودخانه زرینه رود و تالاب انزلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

صفحه 73-82

10.22069/japu.2016.3509

علیرضا رادخواه؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ هاشم نوفرستی


7. ضرورت بررسی اثرات کاهش سطح آب دریای کاسپی بر وضعیت خلیج گرگان و ارائه راه‌کار جهت برون رفت از بحران در سال‌های آتی

صفحه 83-105

10.22069/japu.2017.11452.1310

سعید شربتی