بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک‌ دریایی قرمز Champia compressa سواحل چابهار

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- گروه مهندسی شیلات

چکیده

جلبک های دریایی دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند. در پژوهش حاضر، فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره های آلی جلبک‌ قرمز Champia compressa خلیج چابهار مورد آزمون قرار گرفت. استخراج عصاره‌ از نمونه‌ها با غلظت 1:20 (حلال به جلبک) به روش خیساندن به مدت 24 ساعت در دمای محیط انجام شد. حلال‌های مورد استفاده شامل متانول، هگزان، دی‌کلرومتان و کلروفرم در سطوح 01/0 ،1/0، 5/0 و 1 میلی گرم بر میلی لیتر بود. از آزمون‌های حذف رادیکال آزاد DPPH، احیاکنندگی و چلاته کنندگی یون آهن استفاده شد. حداقل مقدار IC50 فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH جلبک compressa C. در عصاره متانولی با مقدار 05/1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و حداکثر مقدار آن در دی‌کلرومتان محاسبه شد. همچنین، حلال کلروفرم با IC50 64/2 بیشترین میزان کلاته‌کنندگی را داشت. عصاره متانولی با IC50 68/0 میلی گرم در میلی لیتر بیشترین فعالیت کاهندگی را داشته است. همچنین، با افزایش غلظت عصاره، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن نیز افزایش می-یابد. به طوری‌که، مهار رادیکال آزاد DPPH، قدرت کلاته کنندگی و فعالیت کاهندگی در غلظت 1 میلی گرم بر میلی‌لیتر اکثر عصاره‌ها نسبت به سایر غلظت‌ها اختلاف معنی داری را نشان داده است (p<0.05). در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که عصاره متانولی و کلروفرمی جلبک compressa C. دارای قدرت آنتی‌اکسیدانی خوبی می‌باشد. تحقیقات بیشتر برای بررسی کامل تر خواص آنتی اکسیدانی عصاره های این جلبک توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the antioxidant activity of marine red algae Champia compressa from Chabahar coasts

نویسندگان [English]

  • ALI Taheri 1
  • Sedigh Mohammadi 2
1 Fisheries Department, CMU
2 CMU
چکیده [English]

Seaweeds have antioxidant properties. In this study, antioxidant activity of red algae Champia compressa organic extracts from Chabahar Bay was investigated. Extraction of the samples was done with a concentration of 1:20 (solvent to algae) by soaking the algae powder for 24 hours at ambient temperature. The solvents included methanol, hexane, dichloromethane and, chloroform at concentrations of 0.01, 0.1, 0.5 and 1, mg/mL. Extracts were subjected to the renowned antioxidant activity assay procedures of DPPH free radical scavenging activity, reduction power and, iron chelating. The minimum IC50 value of DPPH free radical scavenging activity of C. compressa algae was in the methanolic extract with a value of 1.05 mg/mL. The maximum value was calculated in dichloromethane extract. Also, chloroform solvent with IC50 of 2.64 had the highest chelation. Methanolic extract with IC50 of 0.68 mg/mL had the highest reducing activity. with the increase in the concentration of the extract, the amount of its antioxidant activity increased. So, inhibition of DPPH free radical, chelating power and, reducing activity at a concentration of 1 mg/mL of most extracts showed a significant difference compared to other concentrations (p<0.05). In conclusion, the methanolic and chloroform extracts of C. compressa red algae exhibited notable antioxidant properties. Further research for a complete investigation of the antioxidant properties of the C. compressa extracts is need.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Champia compressa
  • Antioxidant
  • Chabahar
  • Free Radical
  • Chelating