بررسی وضعیت تلاش صیاد ی و صید حلزون بابیلون اسپیرال (Babylonia spirata, Linnaeus, 1758) در آب های شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور(چابهار)

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در بررسی حاضر ، وضعیت بهره برداری حلزون بابیلون با نمونه برداری از چهار منطقه صیادی این گونه در شمال دریای عمان (ایران) شامل پسابندر، بریس ، پزم و کنارک از شهریور 1400 لغایت شهریور 1401 ارزیابی شد. جهت برآورد میزان صید تخلیه شده در هر ماه، نمونه گیری به صورت جمع آوری آمار واطلاعات از محل تخلیه بود که به صورت سر شماری در مکان و نمونه گیری در زمان انجام می گیرد. میزان تلاش صیادی و صید حلزون نشان دهنده آن است ایستگاه بریس و پزم دارای بیشترین و کمترین میزان صید و نیز تلاش صیادی (برحسب روز – قایق) در زمان برداشت از حلزون را دارا بودند(P 0.05). میانگین میزان صید به ازای تلاش صیادی در بعد مانسون 79 ± 183 کیلوگرم به ازای تلاش صیادی و زمان قبل مانسون 25 ± 117 کیلوگرم به ازای تلاش صیادی بدست آمد (P 0.05). در حالت کلی وضعیت صیادی گونه حلزون بابیلون دارای تلاش صیادی 4569 روز- صید قایق در سال بود. با توجه به محاسبات انجام شده میانگین بیوماس اولیه (918-1047) 971 تن بوده و میانگین میزان حداکثر محصول پایدار ( MSY)کمتر از 250 تن و حداکثر محصول ثابت پایدار ( MCY) کمتر از 180 تن و محصول مجاز کل (TAC) کمتر از 220 تن بدست آمد میزان صید گونه حلزون بابیلون در سواحل استان سیستان و بلوچستان بیش از 670 تن سالانه بوده، که بنظر میرسد در حد بالاتر از میزان صید بهینه قرار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Spiral Babylon (Babylonia spirata, Linnaeus, 1758) fishing effort and catch on the northern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan province)

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad reza hashemi 1
  • Mastooreh Doustdar 2
  • paria akbary 3
1 Offshore fisheries research center(chabahar), Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization.
2 Faculty member in Iranian fishery science research institute
3 Chabahar Maritime University
چکیده [English]

In the present study, the exploitation status of Babylon snail was evaluated by sampling four fishing areas of this species in the north of the Oman Sea (Iran) including Pasabandar, Bris, Pozm and Konarak from September 2021 to September 2022. In order to estimate the amount of catch per month, sampling was done by collecting statistics and information from the landing site, by counting at the place and sampling at the time. The amount of Babylon snail fishing effort and catch indicates that Bris and Pozm stations had the highest and lowest catch rate as well as fishing effort (day-boat) at the time of snail harvest (P < 0.05). The average catch per fishing effort post Monson and per Monson time were 183 ± 79 kg and 117 ± 25 kg, respectively (P < 0.05). In general, the fishing status of Babylon snail species has a fishing effort of 4569 days - boat fishing per year and the average catch per fishing effort (CPUE) of each boat is about 150 kg and the average catch per cage is about 0.59 kg. According to the calculations, the average of virgin biomass was obtained 971 (918-1047) tons, the average of maximum sustainable yield (MSY) less than 250 tons and maximum constant yield (MCY) less than 180 tons and total allowable catch (TAC) less from 220 tons, respectively. The amount of Babylon snails catches on the northern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan province) is more than 670 tons per year, that its seems to be higher than the optimal catch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fishing effort
  • Maximum Sustainable Yield (MSY)
  • Babylon Snail
  • Oman Sea