تعیین ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی مجموعه تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گرگان-ایران

2 گروه تولید و بهره برداری آبزیان-دانشکده شیلات و محیط زیست-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گرگان-ایران

3 گروه شیلات-دانشکده علوم دامی و شیلات- دانشگاه منابع طبیعی ساری-ساری-ایران

4 عضوهیات علمی موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان

5 گروه شیلات-دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه کردستان-سنندج-ایران

چکیده

تالاب‌ها بخش مهمی از محیط زیست طبیعی بوده و می‌توانند باعث کاهش اثرات سیلاب، جذب آلودگی و افزایش کیفیت آب شوند. این بررسی در سه تالاب بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی‌گل از 7 ایستگاه طی زمستان 1395 تا پائیز 1396 به صورت فصلی نمونه‌‌برداری گردید. نتایج نشان داد اکثر خصوصیات کیفی این سه تالاب تا حدودی در وضعیت مناسب قرار داشته، ولی مقادیر فسفات در فصل تابستان در آلاگل و در پاییز و زمستان در آجی‌گل از حد مجاز بیشتر بود. در این تحقیق، تعداد 57 گونه فیتوپلانکتون (25 گونه از Bacillariophyta، 12 گونه Chlorophyta، 9 گونه Cyanophyta، 5 گونه از Pyrrophyta، 3 گونه Euglenophyta، 2 گونه Carophyta و Xanthophyta) شناسایی گردید. بیشترین فراوانی مربوط به دیاتومه‌ها بوده ولی در تابستان، سیانوفیتا در تالاب-های آلاگل و آجی‌گل و پیروفیتا در آجی‌گل غالبیت پیدا می‌کنند. بر اساس شاخص کیفی آب (WQI)، بجز در فصول تابستان و پاییز در تالاب آجی‌گل در بقیه فصول، تالاب‌های سه گانه از وضعیت کیفی خوبی برخوردار بودند. بنظر می‌رسد رودخانه اترک به عنوان اصلی‌ترین منبع آبی تامین‌کننده این تالاب‌ها، محل دریافت مقادیر بالای پساب کشاوزی و روستایی است که عملاً وارد این تالاب‌ها می-گردند که باید اقدامات اصلاحی و مدیریتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of phytoplankton structure of of Alagol, Almagol and Adjigol international wetlands, Golestan Province

نویسندگان [English]

  • vahid Kheirabadi 1
  • Rasul Ghorbani 2
  • Hosein Rahmani 3
  • Abbasali Aghaei Moghaddam 4
  • Habibolah Mohammadi 5
1 Department of Aquatic Production and Exploitation-Faculty of Fisheries and Environment-University of Agricultural Science and Natural Resources-Gorgan-Iran
2 Department of Aquatic Production and Exploitation -Faculty of Fisheries and Environment-University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari University of Natural Resources, Sari, Iran
4 Inland Waters Aquatics Resources Research Center-Gorgan, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.
5 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Wetlands are a critical part of our natural environment and they can reduce the impacts of floods, absorb pollutants and improve water quality. This survey was conducted at 7 stations in three international wetlands Alagol, Almagol and Ajigol wetlands between February 2017 and November 2018. Results showed that water quality characteristics are somewhat in good conditions but amount of phosphates, was more than standard in summer at Alagol and in Autumn and winter at Ajigol. In this study, 57 different species (25 Bacillariophta, 12 Chlorophta, 9 Cyanobacteria, 5 Pyrophyta, 3 Euglenophyta and 2 Xanthophyta and Carophyta) were identified. Bacillariophyta was dominant in all seasons, however Cyanophyta in Alagol and Ajigol wetlands and Pyrophyta in Ajigol were dominant in summer. In the study of water quality index (WQI), it was observed thatexcept in summer and autumn in Ajigol wetland in other seasons of the studied wetlands were in good quality. It seems that the Atrak river as the main source of water supply for these wetlands, is the place where high amounts of agricultural and rural effluents are received, which practically enter these wetlands, appropriate management and corrective measures should be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • Wetland
  • Alagol
  • Ajigol
  • Almagol