موضوعات = ارزیابی ذخایر آبزیان
مدل سازی رشد و مرگ و میر ماهی کفال طلائی Chelon auratus (Risso, 1810) درآب های سواحل استان گلستان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 77-90

10.22069/japu.2023.21208.1764

عیسی حاجی رادکوچک؛ رحمان پاتیمار؛ هادی رئیسی؛ حسن فضلی؛ محمد قلی زاده


مطالعه مقایسه ای تنوع ژنتیکی در میگوی Litopenaeus vannamei با استفاده از جایگشت های SSR (مطالعه موردی: بوشهر و گمیشان)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 47-64

سیوان رضایی؛ حمید فرحمند؛ محمد علی نعمت اللهی؛ فراز پنجوینی