تعیین الگوی بهره‌برداری ماهی کلمه خزری، (Rutilus caspicus Yakovlev, 1870) در بخش جنوب شرقی دریای خزر (محدوده سواحل استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بومشناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران،

2 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استادیار گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران،

4 کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات آبهای داخلی، موسسه تحقیقات شیلات ایران، گرگان، ایران

5 کارشناسی ارشد، اداره کل شیلات استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

ماهی کلمه خزر (Rutilus caspicus Yakovlev, 1870) یکی از گونه‌های با ارزش تجاری دریای خزر بوده که میزان صید آن نوسانات زیادی را طی دهه‌های گذشته داشته و در سال‌های اخیر ذخایر این ماهی تحت بهره-برداری بی رویه قرار گرفته است. داده‌های حاصل از زیست‌سنجی 246 نمونه از تورهای پره شرکت‌های تعاونی مستقر در سواحل جنوب شرقی دریای خزر در فصل صید 94-1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ماهیان صید شده در دامنه طولی 2/31- 5/14 سانتی‌متر بودند. الگوی رشد ماهی نر ایزومتریک و ماهی ماده آلومتریک منفی بود. در بررسی پارامترهای پویایی‌شناسی، طول بی‌نهایت (∞L) معادل 8/41 سانتی‌متر، 12/0=K، 239/1 =Z، 324/0 =M، 916/0= Fو 74/0= E برآورد شد. میزان بیوماس ماهی کلمه در سال 1393 به‌ترتیب معادل 417 کیلوگرم، میزان MSY معادل 215 کیلوگرم برآورد گردید، درحالیکه کل میزان صید مجاز معادل 28 کیلوگرم بود. به نظر می‌رسد مابقی صید در سبد صید غیرقانونی بوده ‌است. بر اساس نتایج بدست آمده، صید ماهیان کلمه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of exploitation model for Rutilus caspicus in south east of Caspian Sea (Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Rajab Dordi Tatar 1
  • Rasoul Ghorbani 2
  • Saeed Gorgin 3
  • Gholam Ali Bandani 4
  • Mohsen Yahyaie 5
چکیده [English]

Rutilus caspius is one of the most important and commericial species in southeast of Caspian Sea that its catch had high fluctant in past decads for overfishing. In this study, data obtained from 246 specimens caught from coastal sein cooperative companies (they are located in the southeast coast of the Caspian Sea) during the fishing season 2014-2015 were analyzed. Results showed individuals ranging from 14.5 to 31.2 cm total length. Growth model were isometric and negative alometric in male and female, respectively. The growth parameters of L∞, K, Z, M, F and E and were computed 41.8 cm, 0.12 year-1, 1.239, 0.324, 0.916 year-1 and 0.74, respectively. Fish biomass, Maximum sustainable yield (MSY) were equal to 417 Kg and 215 Kg, while the raion of catch was 28 Kg. It seems, the rest of it was in forbidden catch. Totally, catch situation of Caspian roach is not
suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Rutilus caspius
  • Caspian Sea coastal sein cooperative companies
  • population dynamics
1. Abdoli, A. 2000. The inland water fishes
of Iran. Iranian Museum of Natureand
Wildlife, Tehran. 378p.
2. Bandani, G.A. 2013. Stock assessment
of common carp and Caspian roach in
Iranian coastal waters in south Caspian
1- Overfished
Sea. Inland waters Aquatic Stock
Research Institute. N.0-77-12-91115.
40p. (In Persian)
3. Bandani, Gh.A., Abbasi, K., Ghasemi,
Sh., Larijani, M., Daryanabard, Gh.,
Ghadirnejad, Gh. Abdolmaleki, Sh., and
Taleshian, H. 2013. Study of biology
Rutilus rutilus caspius in Iranian coastal
waters in south Caspian Sea. Final
Report. Inland waters Aquatic Stock
Research Institute. 65p. (In Persian)
4. Beverton, R.J.H., and Holt, S.J. 1964.
Tables of yield functions for fishery
assessment. FAO Fisheries Technical
Paper, Rome. 38: 49.
5. Biswas, S.P. 1993. Manual of methods
in fish biology and ecology laboratory
dibrugrh University Dibarugarch, Pp:
60-90.
6. Ghaninejad, D., Abdolmaleki, Sh.,
Sayyad Bourani, M., Pourgholam, A.,
Fazli, H., Bandani, Gh. A., and Abbasi,
K. 2012. Stock assessment of osteichthis
fish in Caspian Sea. Final Report.
Iranian Fisheries Scienc Research
Institute. 165p. (In Persian)
7. Ghorbanzade, R., and Nazari, H. 2015.
Statistics Annual Report of Iranian
Fisheries Organization in 2013-2014.
Office of Planning and Budget. 64p. (In
Persian)
8. Ghorbani, R., Baghfalaki, M., and
Shalouei, F. 2012. The Caspian Sea
Environment. Gorgan University of
Agricultural and Natural Sciences. 344p.
(In Persian)
9. Kashiri, H., Shabani, A., Shabanpoor,
B., and Rezaei, M. 2011. Study of
population structure of Caspian roach in
Anzali and Gomishan Wetlands using
microsatellite. Journal of Marine
Sciences and Technology., 1(4): 1-14.
(In Persian)
10. Khaje, M., and Alaghi, Kh. 1998.
Survey of age and growth performance
of Caspian roach in Gomishan Wetland.
B.Sc. project. Gorgan University of
Agricultural and Natural Sciences. 66p.
(In Persian)
11. Landau, R. 1979. Growth and
population studies on Tilapia galilae in
lake Inneret. Fresh Water Bool., 9: 23-
32.
12. Mehdipoor, N., Saeedpour, B., Bandani,
GH.A. 2016. Determine of age structure,
geneus ratio, and growth model of
Caspian roach broodstocks in south east
of Caspian Sea (Golestan Province).
Applied Ichthiology Research. 4: 1. 17-
27.
13. Naddafi, R., Amiri Mojazi, B., Karami,
B., Kiabi, B., and Abdoli, A. 2001. A
study of some ecological and biological
characters of roach in Anzali Wetland.
Iranian Journal of Natural Resources.,
55: 6. 225-241. (In Persian)
14. Pauly, D., and Munro, J.L. 1984. Once
More on the Comparison of Growth in
Fish and Invertebrates. Fish byte, 2: 21.
15. Pinder, A.C. 2001. Keys to larval and
juvenile stages of coarse fishes from
freshwaters in the British Isles
Freshwater Biological Association. The
Ferry House Farsawrey, Ambleside,
Cumbria UK. Scientific Publication, 60:
136.
16. Sedaghat, S., and Hoseini, S.A. 2012.
Age and Growth of Caspian Roach,
Rutilus rutilus caspicus Jakowlew, 1870
in Southern Caspian Sea, Iran. World
Journal of Fish and Marine Sciences, 45:
533-535.
17. Sparre, P., and Venema, S.C. 1998.
Introduction to tropical fish stock
assessment Part I: Manual. FAO Fish.
Tech. Pap. 306/1, Rome. 376p.
18. Ünver, B. 1998. n Investigation of the
reproduction properties of chub
(Leuciscus cephalus L., 1758) in Lake
Tödürge (Zara/Sivas). Turkish Journal
of Zoology, 22: 141-147.
19. Vosough, Gh.H., and Mostajir, B. 1992.
Freshwater Fishes. Tehran University
Publication. 53-57. (In Persian)