مطالعه مقایسه ای تنوع ژنتیکی در میگوی Litopenaeus vannamei با استفاده از جایگشت های SSR (مطالعه موردی: بوشهر و گمیشان)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلا، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

با توجه به نبود اطلاعات دودمانی و نسبی مشخص از مولدین وارداتی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)، در کشور، همچنین نگرانی از کاهش سطح تنوع ژنتیکی و تجمع درون آمیزی و به منظور مقایسه شاخص‌های تنوع ژنتیکی و آنالیز تمایز ژنتیکی، مجموع 30 نمونه از تکثیر بوشهر و گمیشان در استان های بوشهر و گلستان با سه جایگشت ریزماهواره‌ای TUDGLv5-7.33، TUDGLv7-9.17، و TUDGLv1-3.224، ردیابی شدند. در این مطالعه کاهش 54/15% هتروزیگوتی مشاهده شده، افزایش 99/13% درون آمیزی و کاهش 30% تعداد آلل ها، در جمعیت گمیشان نسبت به بوشهر، مشاهده شد. نتایج آنالیز جفتی جمعیتی شاخص شانون (sHua)، تنوع معنی دار (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the genetic diversity in Litopenaeus vannamei shrimp, using SSR loci (case study: Boshehr & Gomishan)

نویسندگان [English]

  • saiwan rezaee 1
  • Hamid Farahmand 1
  • Mohamad Ali Nematallahi 1
  • Faraz Panjvini 2
1 University of Tehran
2
چکیده [English]

Due to the lack of specified linage and parentage information from exotic broodstocks of Litopenaeus vannamei shrimp, in Iran and multiple breeding of closed broodstock populations, also concern about the low level of genetic diversity and accumulated inbreeding and in order to comparison of the genetic variability indices and analysis of the genetic differentiation, total of 30 samples from Boshehr & Gomishan breeding in Boshehr & Golestan provinces, were detected with three microsatellite loci TUDGLv5-7.33, TUDGLv7-9.17 and TUDGLv1-3.224. In this study, decrease of 15.54% in Ho, increase of 13.99% in inbreeding and decrease of 30% Na in Gomishan relative to Boshehr population was observed. The results of Shannon index (sHua) analysis for pairwise population, indicated the significant diversity (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic diversity
  • Litopenaeus vannamei
  • locus
  • Boshehr
  • Gomishan