نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی اثر تغییر اندازه چشمه بر ترکیب صید کیلکا ماهیان در بندر صیادی امیرآباد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 23-32

10.22069/japu.2020.15732.1466

فهیمه کریمی؛ سعید گرگین؛ منوچهر بابانژاد؛ حسینعلی خوش باوررستمی