سلول های بنیادی عصبی مغز ماهی قره برون (Acipenser persicus): تعیین درجه حرارت بهینه، کشت طولانی مدت و ایمنوسیتوشیمی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم پزشکی گرگان

چکیده

کشت سلولی مغز ماهیان دارای پتانسیل بالایی در بررسی واکنش‌های مختلف به مواد سمی، نوترینت‌ها و عوامل رشد می‌باشند. در این تحقیق، به منظور بررسی امکان تهیه کشت طولانی مدت از مغز تاس ماهی ایرانی، شناسایی سلول های بنیادی عصبی و تعیین درجه حرارت بهینه رشد سلول ها، بخش‌های جلویی (لوب بویایی)، میانی (لوب بینایی) و عقبی (مخچه) مغز تاس ماهی ایرانی به طور مجزا در محیط DMEM/F12 حاوی FBS٪۱۵، پنی سیلین-استرپتومایسین و آمفوتریسین در انکوباتور (۲۵ درجه سانتی-گراد، CO2٪۵) قرار داده شدند. سلول‌های به‌دست آمده غالبا دوکی شکل بودند. در بین سلول‌های کشت داده شده از بخش‌های مختلف مغز، سلول‌های بخش عقبی مغز پس از طی بیش از ۸ ماه و ۹ پاساژ همچنان به رشد و تکثیر خود ادامه می‌دهند. به منظور تعیین درجه حرارت بهینه رشد سلول‌های مغز تاس ماهی ایرانی، سلول‌ها در درجه حرارت‌های ۲۰، ۲۲، ۲۵ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و تعداد سلول ها در هر تیمار دمایی جهت ارزیابی شرایط رشد بررسی گردید. بالاترین رشد سلول‌ها در شرایط آزمایشگاهی در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی‌گراد مشاهده گردید. به منظور حفظ ذخیره سلولی، کشت‌های به‌دست آمده در ازت مایع منجمد شدند. به‌منظور شناسایی سلول‌های بنیادی عصبی، واکنش پذیری سلول‌های حاصل از کشت بخش عقبی مغز با مارکر آنتی نستین بررسی گردید که در این میان، ٪۱۱ سلول‌ها واکنش مثبت نشان دادند. با توجه به پایداری بالای کشت های به دست آمده از ناحیه عقبی مغز، می توان از آن در زمینه های تحقیقاتی مختلف همچون شناسایی ویروس، اکوتوکسکولوژی و بیان ژن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Neural stem cells from Persian sturgeon (Acipenser persicus): Determining optimum temperature, long-term culture and immunocytochemistry

چکیده [English]

Cell culture from fish brain have high potential in investigation of different responses to toxins, nutrients and growth factors. In the present study, to investigate the possibility of preparing long-term culture from Persian surgeon brain, characterization of neural stem cells and determining optimum temperature for the growth of cells, the front (olfactory lobe), middle (optic lobe) and rear (cerebellum) regions of Persian sturgeon brain were placed separately in the medium of DMEM/F12 with 15% FBS, penicillin-streptomycin and amphotrisin in incubator (250C, 5%Co2). The obtained cells were mostly fusiform. Cells from rear part of the brain are still alive after more than 8 months and 9 passages. To determination of optimum temperature for the growth of Persian sturgeon brain cells, cells were exposed to temperatures 20, 22, 25 and 280C and the number of cells in each temperature treatment was investigated for surveying growth condition. The highest growth and proliferation of cells were observed at 250C. To maintain cell stocks, the cultures were cryopreserved in liquid nitrogen. To characterization of neural stem cells, reactivity of cells from rear part of the brain with anti-nestin marker was investigated, that 11% of cells were immunopositive. According to the high stability of cultures from rear part of the brain, it can be used in different research areas such as virus characterization, ecotoxicology and gene expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • amphotrisin
  • passage
  • optimum temperature
  • Persian sturgeon