تأثیر سطوح مختلف پودر پوست پرتقال (Citrus sinensis) در جیره بر عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشحو

2 استاد

3 استادیار

چکیده

گزارش‌های زیادی درباره‌ی اثر گیاهان داروئی به‌عنوان محرک رشد و تغذیه در گونه‌های مختلف آبزیان ثبت شده است، با توجه به توسعه سیستم‌های متراکم پرورشی آبزیان و ضرورت استفاده از گیاهان داروئی به‌عنوان محرک رشد مطالعه حاضر انجام گردید. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر جیره‌های غذایی حاوی سطوح مختلف پوست پرتقال (Citrus sinensis) بر شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی (Cypinus carpio) بود. بدین منظور240قطعه بچه ماهی با میانگین وزن (20/50±0/13گرم) در12تانک فایبر گلاس150لیتری توزیع شد و با جیره‌های غذایی حاوی سطوح 0، 1، 3 و 5 گرم در کیلوگرم پودر پوست پرتقال اضافه‌شده به غذای تجاری در 3 تکرار به مدت 56 روز غذادهی شدند. تغذیه ماهیان در دوره آزمایش 2 بار در روز و به میزان 3 % وزن زنده صورت گرفت.در انتهای دوره عملکرد رشد اندازه‌گیری شد . مقایسه میانگین‌ها در بین تیمار‌های پرورشی نشان می-دهد که با افزایش پوست پرتقال در جیره غذایی تا 5 گرم در کیلوگرم سبب بهبود تمام فاکتورهای مربوط به رشد گردید اما هیچ گونه اختلاف معناداری بین تیمارهای آزمایشی در تمام شاخص‌های رشد شامل وزن اولیه، وزن نهایی، طول اولیه، طول نهایی، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه، درصد افزایش وزن بدن، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد (05/0>P)، این مسئله ممکن است ناشی از عدم استفاده از دوزهای مناسب و یا دوره کم غذادهی با جیره اصلاحی بوده باشد. بر اساس نتایج بررسی حاضر هیچ گونه تفاوت معناداری در تمام فاکتورهای مربوط به رشد ماهی با غذای حاوی پوست پرتقال نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary orange peel (Citrus sinensis) powder addition on growth performance in common carp (Cyprinus carpio)

چکیده [English]

Many reports have been recorded on the effect of medicinal plants as growth promoters in various aquatic species. This study was carried out according to considering development of intensive aquaculture systems and the necessity to use of medicinal plants as growth stimulator. This study was examined the effect of dietary orange (Citrus sinensis) peel powder on growth performance of common carp. To this purpose, 240 fish with average weight of 13.50±.20 gr were divided into 4 groups and 3 repetitions, fish were fed for 56 day (twice a day at 3% of biomass) with experimental diets (3 supplemented diets with 0, 1, 3 and 5 gr/kg orange peel powder and control group). Fish were fed twice a day at 3% of biomass. Result of this study showed that with increase of orange peel powder to 5 gr/kg all growth parameters were improved, but these were not significant for bwi%, specific growth rate(sgr), day growth rate(dgr), body weight gane%, food conversation rate(fcr) ) than those of control group. This may be due to the inadequacy of proper doses or a moderate feeding period. Based on the results of the present study, no significant difference was observed in all growth indices with orange peel diets compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Orange peel
  • Stimulant growth
  • Common carp fingerling
  • Growth performance