مطالعه پارامترهای ریخت شناسی و غلظت عناصر اتولیت درماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger) در آبهای دریای عمان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی و مقایسه پارامترهای ریخت سنجی اتولیت و تعیین غلظت عناصر استرونتیوم کلسیم، پتاسیم و سدیم در برشهای عرضی اتولیت در گونه حلوا سیاه از خرداد 1395 تا تیر 1396 در سواحل دریـای عمـان (استان سیستان و بلوچستان) صورت پذیرفت. خصوصیات زیست سنجی ماهی حلوا سیاه شامل طول کـل و وزن ماهی و همچنین پارامترهای زیست سنجی اتولیت از جمله طول و وزن اتولیت مورد بررسی قرار گرفت. تعیین سن براساس وجود دوایر رشد سالانه (لایه های مات و شفاف) موجود بر روی مقاطع اتولیت صورت گرفت. بیشترین سن بدست آمده 6 سال متعلق به ماهی حلوا سیاه با میانگین وزن 28±1957 گرم و طول 3/2±3/483 سانتی متر بود. رابطه معنی داری بین طول کل و سن ماهی و همچنین وزن کل و سن ماهی مشاهده شد (05/0 p<) . همچنین ارتبـاط معنـی دار بین طول و وزن اتولیت، بین طول ماهی و طول اتولیت و بین طول اتولیت و وزن مـاهی مشـاهده شـد. غلظت استرانسیم به طور کلی با فاصله از هسته (سن) افزایش یافت. سدیم و پتاسیم در بین سنین 4 تا 6 سالگی تفاوت های را بین مناطق تیره و روشن (زمستانی و تابستان) اتولیت نشان دادند، اما کلسیم و استرونتیوم تفاوت فصلی را نشان نمی دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که در گونه مورد مطالعه، دو پـارامتر طول اتولیت و وزن اتولیت به عنوان شاخصهای تعیین گونه به کمک اتولیت میتواند مورداستفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determination of morphological characteristics and element concentration of otoliths in Black pomfret (Parastromateus niger) from Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Elham Esmaeilzadeh Roodsari 1
  • Pedram Hatami 2
  • MohammadReza Mirzaei 3

1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

3 Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute

چکیده [English]

This study aims to investigate the concentration of strontium, potassium, sodium and sodium elements along the chronological transects of sectioned sagittae otolith as well as to compare the otolith morphometric parameters of Black pomfret (Parastromateus niger) from May 2016 to June 2017 at North coast of Oman Sea (Sistan and Baluchistan province). Morphometric characteristics including total length, total weight of fish, and otolith morphometric parameters including otolith length and otolith weight were investigated. The age determination was based on the existence of annual growth rings (opaque and transparent layers) on the otolithic sections. The maximum age was 6 years old and belonged to Black pomfret with a mean weight and length of 1957 ± 28 g and 483.3 ± 2.3 mm, respectively. There was a significant relationship between total length and age of fish and total weight and age of fish (p <0.05). Furthermore, a significant relationship was observed between otolith length and weight, fish length and ottolith length, and otolith length and fish weight. The strontium concentration generally increased by the increase distance from the otolith core (age). Sodium and potassium showed differences between the dark and bright regions of otolith between the ages of 4 and 6 years. But calcium and strontium did not show a seasonal difference. Also, the results of this study showed two parameters of otolith length and otolith weight as determinants of the species using otolith can be used. Also, the results of this study showed two parameters of otolith length and weight using as a species characteristic index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otolith weight
  • Otolith dimensions
  • Parastromateus niger
  • Age determination
  • elemental analysis