بررسی ساختار جمعیتی ماهی سیاه کولی خزری Vimba persa در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ویژگی های ریخت سنجی تراس و شمارشی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The population structure of Caspian Vimba, Vimba persa in Southern Caspian Sea using truss morphometric and meristic characters