مقایسه اثر بیهوش کنندگی عصاره سنبل الطیب ،(Valeriana officinalis) بادرنجبویه (Melissa officinalis) و مریم گلی (Salvia officinalis) بر روی بچه ماهی کپو ر معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Comparison of anesthetic effects produced by extracts of Valeriana officinalis, Melissa officinalis and Salvia officinalis on common carp (Cyprinus carpio)