بررسی امکان ساخت ویتامین ث در مراحل ابتدایی رشد و تکامل تاسماهی ایرانی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

عنوان مقاله [English]

The possibility of ascorbate biosynthesis in early development of Persian sturgeon