بررسی مقایسه کاهش درصد آمونیاک و نیترات پساب پرورش ماهیان ازون برون توسط کرم نرئیس (Nereis diversicolor) ، گاماروس و گیاه نی (Phragmites australis)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 انستیتو تحقیقات بین ‏المللی ماهیان خاویاری، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (ARRO)، رشت، ایران

2 انستیتو تحقیقات بین‏ المللی ماهیان خاویاری، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (ARRO)، رشت، ایران

چکیده

توجه به کنترل پساب استخرهای پرورش آبزیان و بهره برداری بهینه آب مصرفی، می تواند سبب کاهش آلودگی محیط زیست و حفظ شرایط اکولوژیک منطقه گردد. در این تحقیق تاثیر تالاب مصنوعی در میزان کاهش فاکتورهای آمونیاک و نیترات و تغییرات فیزیکی و شیمیایی پساب به منظور افزایش بهره وری آب حوضچه های ماهیان ازون برون برای مدت 10 ماه مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این تحقیق از 5 حوضچه 4 متر مربعی و 5 کانال سیمانی استفاده گردید. سه حوضچه فایبرگلاس برای پرورش گونه ازون برون در شرایط کاملا یکسان، دو حوضچه های فایبرگلاس برای پرورش لارو کرم پرتار نرئیس و گاماروس و کانال های سیمانی جهت استقرار گیاه نی به ترتیب در ردیف های اول تا سوم در تیمار و تکرارها مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی میزان 50 درصد به صورت بازچرخانی و 50 درصد آب تازه مورد استفاده قرار گرفت. فاکتورهای آمونیاک و نیترات بصورت ماهیانه از تمام حوضچه ها اندازه گیری گردیدند. در خروجی گیاه نی بیشترین درصد قابلیت حذف میزان آمونیاک (NH3-N) و نیترات (NO3-N) به ترتیب مربوط به آبی بود که از حوضچه های گاماروس و پرورش ازون برون عبور داده شد. نتایج درصد کاهش مواد مغذی پساب در میان تیمارها نشان داد که بیشترین قابلیت حذف میزان آمونیاک و نیترات به میزان6/15 و 24 درصد در خروجی حوضچه های گیاه نی مشاهده شدند و همچنین نقش مهمی را از نظر اقتصادی بدلیل عدم هزینه غذا برای تغذیه کرم نرئیس و گاماروس بازی می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of reducing the percentage of ammonia and nitrates in stellate sturgeon (Acipenser stellatus) farming effluents by Hediste diversicolor, Gamarus (Gammarus aequicauda) and reed plants (Phragmites australis)

نویسندگان [English]

  • Javad Seiyadfar 1
  • Zabih Ollah Pajand 1
  • Jalil Jalilpour 2
  • Alireza Ashouri 2
  • Esmaeil Hosseinnia 2
1 International Sturgeon Research Institute, National Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 International Sturgeon Research Institute, National Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

The attention to the control of aquatic ponds and the optimum use of water consumption can reduce pollution of the environment and maintenance ecological conditions of the region. This study investigated the effect of artificial wetlands on the reduction of ammonia and nitrate factors and also physical and chemical changes loading in wastewater to improve water efficiency in stellate sturgeon ponds over a ten-month growth period. To conduct this research, 5 ponds (4 m-2) and 5 cement canals were used. Three fiberglass ponds were used to culture of stellate sturgeon under the same conditions, two fiberglass ponds were used for culturing of Hediste diversicolor and Gammarus (Gammarus aequicauda) larvae, and cement channels were used to establish reed plants (Phragmites australis) in the treatments in the first to third rows, respectively. At this study was used 50% recyclution water and 50% freshwater. The ammonia and nitrate factors were measured in all ponds monthly. In the output of the reed plant, the highest percentage of ammonia (NH3-N) and nitrate (NO3-N) removal was related to the water that was passed through the gammarus ponds and stellate sturgeon, respectively. The results of percentage reduction of wastewater nutrients among the treatments showed that the highest ability to remove ammonia (15.6%), and nitrate (24%), was observed in the ponds of Phragmites australis and it also economically plays an important role due to the lack of food cost for feeding worms and Gamarus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • wastewater
  • Gammarus
  • Hediste
  • Sturgeon