بررسی تاثیر هواده در افزایش تولید در واحد سطح و کیفیت آب با تأکید بر دو گونه کپور معمولی و علفخوار در استخرهای دو منظوره (منطقه مورد مطالعه شهرستان آزادشهر)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان دانشجو

2 گروه آموزشی تکثیر و پرورش، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شهر گرگان، کشور ایران

3 گرگان

چکیده

این پژوهش بر روی شش استخر دومنظوره کشاورزی با 2 تیمار و 3 تکرار و 3 زیر تکرار (شاهد بدون هواده و تیمار یک استخر دارای 2 هواده ایرجت) در یک دوره 6 ماهه انجام شد. تعداد 1500 قطعه بچه ماهی در استخرهای هواده شامل 700 قطعه کپور معمولی و 800 قطعه کپور علفخوار و 2500 قطعه بچه ماهی در استخرهای با هواده شامل 1200 قطعه کپور معمولی و 1300 قطعه کپور علفخوار با وزن تقریبی 100 گرم در این استخرها رها سازی شد. محتوای اکسیژن محلول (DO) در طول دوره آزمایشی به طور قابل توجهی در تیمارهای هوادهی بالاتر از تیمارهای کنترل بود. دمای آب در طول دوره آزمایشی در بین تیمارهای دارای هوادهی و بدون هوادهی بالا بود. بیش ترین میزانpH در استخرهای دارای هوادهی در تیر ماه 15/0± 46/8 مشاهده گردید.نوسانات NH3 در استخرهای دارای هوادهی درتیر ماه بیشترین (01/0± 05/0) و کمترین میزان NH3 (002/0± 02/0) در فروردین ماه ثبت گردید. محتوایNO2 در طول دوره آزمایشی به طور قابل توجهی در تیمارهای دارای هوادهی بالاتر از تیمارهای کنترل بود . محتوایNO3 در طول دوره آزمایشی به طور قابل توجهی در تیمارهای دارای هوادهی بالاتر از تیمارهای کنترل بود. بیشترین میانگین وزن انفرادی در ماهیان کپور معمولی (00009/0± 9/1) و بیشترین میانگین وزن انفرادی در ماهیان آمور(003/0± 305/1) مشاهده شد. بالاترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار دارای هوادهی مشاهده گردید.نتایج نشان داد هوادهی سبب بالا رفتن کیفیت آب استخرهای پرورشی و تولید بیشتر آنها نسبت به گروه کنترل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of aeration efficiency in increasing production per unit area and water quality with emphasis on two species of Common Carp and Grass Carp in dual-functional ponds (case study-Azad shahr)

نویسندگان [English]

  • ehsan fakhripour 1
  • mohamadreza imanpour 2
  • roghaieh safary 3
1 gorgan university
2 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 gorgan
چکیده [English]

Investigating the effectiveness of aerator in increasing production per unit area and water quality in dual-purpose pools (the study area of Azadshahr city) was investigated. Carp species used in this study were common carp (Cyprinuscarpio) and grass carp (Valenciennes 1844 Ctenopharyngodon idella). This research was conducted on six agricultural dual-purpose swimming pools with 2 treatments, 3 replications and 3 sub-replications (control without aerator and treatment of a pool with 2 airjet aerators) in a period of 6 months. 1500 fry in aerated ponds including 700 common carp and 800 grass carp and 2500 fry in aerated ponds including 1200 common carp and 1300 grass carp weighing approximately 100 grams were released in these pools. The DO content during the experimental period was significantly higher in the aeration treatments than in the control treatments. DO fluctuations in aerated pools reached their highest value in May (7.43±0.15) and July (7.23±0.51), respectively. Water temperature was high during the experimental period among the aerated and non-aerated treatments. The highest pH was observed in aerated pools in July, 8.46±0.15. Fluctuations of NH3 in aerated pools were the highest (0.05±0.01) in July and the lowest amount of NH3 (0.02±0.002) was recorded in April. During the experimental period, the NO2 content was significantly higher in the aerated treatments than the control treatments. The nitrite content in the aerated pools in the month of August in the aerated treatment (0.31±0.005) and in the control treatment (0.008) ± 0.29) had the highest amount. The NO3 content during the experimental period was significantly higher in the aerated treatments than in the control treatments. The amount of nitrite in aerated pools in August was the highest in the aerated treatment (3.6±0.0067) and in the control treatment (3.01±0.01). However, there was no significant difference between the experimental and control treatments in the amount of water quality factors (p<0.05). The highest final weight was observed in common carp (1205.58±11.52) and the highest final weight was observed in grass carp (1305.66±7.49). The highest FCR was observed in the aerated treatment. The overall performance of the pool was also evaluated positively in the aeration treatment. The results showed that aeration increased the water quality of breeding ponds and increased their production compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dual-purpose pool
  • aeration
  • common carp and grass carp