تاثیر سطوح مختلف کدورت آب بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی، استرس اکسیداتیو و مقاومت در برابر استرس شوری در ماهی کلمه خزری (Rutilus caspius)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 2استادیار، گروه زیست دریا، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاوس، گلستان، ایران

3 استان گلستان- شهرستان گنبد کاووس- بولوار بصیرت- دانشگاه دولتی گنبد کاووس

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سطوح مختلف کدورت آب بر عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و آنتی اکسیدانی ماهی کلمه خزری بود. تعداد کل 360 قطعه ماهی کلمه خزری (با میانگین وزن 052/0± 75/0گرم) به‌طور تصادفی در ۴ تیمار و ۳ تکرار در 12 مخزن با غلظت‌های 0، 250، 500، 1000 میلی‌گرم در لیتر (به ترتیب C0، C1، C2 و C3) به‌مدت 40 روز توزیع شد. سپس ماهی‌ها در معرض استرس شوری (13 گرم در لیتر) به مدت 48 ساعت قرار گرفت. نتایج نشان داد که کدورت آب عملکرد رشد و کارایی تغذیه را به‌طور معنی‌داری کاهش داد (05/0P< ). ایمنوگلوبین کل و فعالیت لیزوزیم در تیمار شاهد در مقایسه با دیگر تیمارها افزایش معنی‌دار داشت (05/0P< ). غلظت کورتیزول در کدورت 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر (C2 و C3) نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی قبل و یا بعد از تنش شوری بسته به غلظت کدورت به طور‌معنی‌داری افزایش یافت (05/0P< ). کدورت آب به‌طور معنی‌داری آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت را کاهش، اما غلظت آنزیم مالون دی‌آلدئید بافت را افزایش داد (05/0P< ). بر اساس نتایج به‌دست‌آمده کدورت آب با غلظت‌های 500، 1000 میلی‌گرم در لیتر می‌تواند باعث کاهش واکنش فیزیولوژیکی و مقاومت ماهی کلمه خزری در برابر تنش شوری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of water turbidity on growth performance and immune response, oxidative stress and salinity stress resistance in the Caspian roach (Rutilus caspius)

نویسندگان [English]

  • حسین Adineh 1
  • ainaz shirangi 2
  • zeynab sedaghat 3
  • Seyed Amir Mahdi Hashemianfar 3
1 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Basic and Engineering, Gonbad Kavous University.
3 Golestan Province - Gonbad Kavos City - Basirt Boulevard - Gonbad Kavos State University
چکیده [English]

Turbidity is significant contributors to declines in populations of aquatic organisms. The aim of the present study was to investigate the effects of different levels of water turbidity on the growth performance, immune and antioxidant response of Rutilus caspius. A total number of 360 Caspian roach (with average weight 0.75± 0.052 g) randomly in 4 treatments and 3 repetitions in 12 tanks with concentrations of 0, 250, 500, 1000 mg L−1 (C0, C1, C2 and C3 respectively) was distributed for 40 days. Then the fish were subjected to salinity stress (13 g L-1) for 48 hours. The results showed that water turbidity significantly decreased growth performance and feed efficiency (P< 0.05). Total immunoglobulin and lysozyme activity in the control had a significant increase compared to other treatments (P< 0.05). Cortisol concentration in turbidity of 500 and 1000 mg SS L−1 (C2 and C3) had a significant increase compared to other experimental treatments (P< 0.05). Water turbidity significantly decreased tissue superoxide dismutase and glutathione peroxidase, but increased tissue malondialdehyde concentration (P< 0.05). Based on the obtained results, water turbidity with concentrations of 500, 1000 mg L−1 can reduce the physiological response and resistance of Rutilus caspius against salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total suspended solids
  • Salinity
  • Rutilus caspius
  • Physiological reaction