بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره ریزجلبک‌های‌Scenedesmus sp. و Spirulina platensis پرورش یافته در پساب تأسیسات آب شیرین‌کن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان- دانشکده شیلات و محیط زیست- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گلستان-ایران

2 هیات علمی

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 gorgan

5 sari

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی فعالیت ضدمیکروبی ریزجلبک جنس سندسموس Scenedesmus sp.و اسپیرولینا پرورش یافتهSpirulina platensis در محیط‌کشتBG-11 و پساب تأسیسات آب شیرین‌کن واحد بندرترکمن- استان گلستان در ممانعت از رشد، تکثیر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus و گرم منفی اشرشیا کلیEscherichia coli صورت گرفت. جلبک‌ها به روش آبی- الکلی به نسبت (500 سی سی الکل و 50 سی سی آب مقطر) عصاره‌گیری شده و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) با روش Broth micro dilution (پلیت‌های 96 خانه) بررسی شد و با میزان فعالیت ضدباکتریایی رشد یافته در آب محیط زیست معمول خود مقایسه شدند. نتایج دو باکتری مذکور در حضور غلظت‌های مختلف عصاره آبی- اتانولی طی 24 ساعت نشان داد که در عصاره استخراج شده جنس سندسموس و اسپیرولینا پرورش یافته در محیط‌کشت BG-11 و رقت‌های 50 و100 درصد پساب، در برابر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی طی (24 ساعت) حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) وجود نداشت. عصاره سندسموس پرورش یافته در BG-11 با غلظت 25 و 50 میلی‌گرم در میلی‌لیتر نسبت به اسپرولینا در ساعات اولیه میزان حجم باکتری اشرشیا کلی بیشتری دارد. با افزایش غلظت میزان حجم باکتری در ساعات اولیه کمتر می‌شود. عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس پرورش یافته در BG-11 نسبت به سندسموس در ساعات اولیه مقاومت بالایی به باکتری استافیلوکوکوس نشان دادند. لذا در همه غلظت‌های دو عصاره طی زمان (2-4 ساعت) افزایش حجم باکتری استافیلوکوکوس نشان دادند. بنابراین اسپیرولینا پرورش یافته در پساب 100درصد نسبت به سندسموس در ساعات پایانی روند ثابتی را داشته و مقاومت بیشتری در برابر استافیلوکوکوس را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antibacterial activity of microalgae Scenedesmus sp and Spirulina platensis extracts grown in the effluent of desalination plants

نویسندگان [English]

  • Nikta Mehdipour 1
  • seyeyd abbas hoseini 2
  • seyyed aliakbar hedayati 3
  • mehdi zolfagahri 4
  • hamideh kordi 3
  • sara haghparast 5
1 Department of Aquatic Production and Exploitation - Faculty of Fisheries and Environment - Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources - Golestan - Iran
2 gorgan
3 gorgan
4 gorgan
5 sari
چکیده [English]

The aim of this study was investigating the antimicrobial activity of microalgae Sandosmus and Spirulina cultivated in the BG-11 culture medium and the effluent of the desalination facility of Bandar Turkmen unit, Golestan province, in inhibiting the growth of Gram-positive (Staphylococcus aureus) and Gram-negative (Escherichia coli) bacteria. Algae were extracted by water-alcohol method in proportion (500cc of alcohol and 50cc of distilled water) and determination of minimum inhibitory concentration (MIC) was checked by broth micro dilution method (96 house plates), and were compared to their usual environment with the amount of antibacterial activity grown in water. The results of two mentioned bacteria in the presence of different concentrations of aqueous-ethanolic extract within 24 hours showed that in the extract of the genus Sandosmus and Spirulina grown in BG-11 culture medium and 50 and 100% effluent dilutions, there was no antibacterial effect against Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria during (24 hours). Sandosmus extract grown in BG-11 with 25 and 50 concentrations had higher E. coli bacteria volume than spirulina in the early hours. As the concentration increases, the volume of bacteria decreases in the early hours. Spirulina extract grown in BG-11 showed high resistance to Staphylococcus bacteria in the early hours compared to Sendesmus. Sendesmus extract grown in 50% wastewater compared to Spirulina had the highest amount of E. coli bacteria in the final hours, so it showed a high resistance to E. coli compared to spirulina. Also, in the extract of Sandosmus grown in 50% wastewater at concentrations of 25, 100 and 200 mg/ml in the final hours, the volume of Staphylococcus bacteria was higher than the concentration of 50 mg/ml, and in spirulina there was a constant trend in the final hours. In both extracts grown in 100% wastewater against E. coli bacteria in all concentrations within 4 hours, they showed the highest amount of bacteria. Therefore, in all concentrations of both extracts, they showed an increase in the volume of Staphylococcus bacteria over time (2-4 hours). Therefore, spirulina grown in 100% wastewater had a stable trend in the last hours compared to Sandosmus and showed more resistance to staphylococcus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microalgea
  • Biological Treatment
  • Effluent
  • Desalination plant