خواص آنتی اکسیدان جلبک قهوه ای Sargassum tenerrimum و جلبک سبز Valoniopsis pachynema سواحل چابهار

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- گروه مهندسی شیلات

چکیده

امروزه یافتن آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع دریایی مورد توجه است. در این خصوص جلبک های دریایی از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مطالعه خواص ضد اکسیدانی دو گونه جلبک قهوه ای Sargassum tenerrimum و جلبک سبز Valoniopsis pachynema و تاثیر حلال‌های مختلف در استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدان مورد بررسی قرار گرفت. جلبک از سواحل تیس و رمین در چابهار جمع آوری شد و پس از خشک و پودر کردن توسط حلال‌های دی کلرومتان، متانول،کلروفورم و هگزان عصاره گیری شد. سپس قدرت ضد اکسیدانی غلظت‌های 01/0 ،1/0و1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصاره‌ها با استفاده از سنجش مهار رادیکال آزاد DPPH، قدرت احیاکنندگی و فعالیت کلاته‌کنندگی یون آهن مورد بررسی قرار گرفت تا عصاره با بهترین خاصیت آنتی اکسیدانی مشخص شود. بالاترین درصد مهار رادیکال در جلبک قهوه‌ایS. tenerrimum در غلظت یک میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصاره متانولی (22/88%) و در جلبک سبزV. pachynema در عصاره دی کلرومتانی (4/74%) بدست آمد. بالاترین قدرت احیاکنندگی (85/0) و فعالیت کلاته‌کنندگی (83/88 %) در عصاره دی‌کلرومتانی جلبک S. tenerrimum بدست آمد. بالاترین قدرت احیاکنندگی در عصاره دی کلرومتانی (4/0) و بیشترین فعالیت کلاته‌کنندگی در عصاره کلروفورمی (22/81 %) جلبکV. pachynema دیده شد. غلظت یک میلی‌گرم بر میلی‌لیتر دی کلرومتانی قابلیت بیشتری برای استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی داشته اند و گونه جلبک قهوه ایS. tenerrimum در مقایسه با جلبک سبز V. pachynema قدرت آنتی اکسیدانی بالاتری از خود نشان داد. بنابراین عصاره جلبکS. tenerrimum می‌تواند به عنوان منبعی بالقوه برای ترکیبات با خاصیت آنتی اکسیدان باشد و آزمون های تکمیلی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antioxidant properties of Sargassum tenerrimum brown algae and Valoniopsis pachynema green algae from Chabahar coasts

نویسندگان [English]

  • ALI Taheri 1
  • Fatemeh Jami 2
1 Fisheries Department, CMU
2 Fisheries dep. CMU
چکیده [English]

Nowadays, finding natural antioxidants from marine sources is interesting. In this regard, seaweeds are very important. In this study, the antioxidant properties of two species of brown algae Sargassum tenerrimum and green algae Valoniopsis pachynema, and the effect of different solvents on the extraction of the antioxidant compounds were investigated. Algae were collected from Tis and Ramin beaches in the Chabahar. After drying and powdering, it was extracted by dichloromethane, methanol, chloroform, and hexane. Then the antioxidant power of concentrations of 0.01, 0.1, and 1 mg/mL of the extracts was analyzed using DPPH free radical scavenging methods, reducing power and iron ion chelating activity, in order to determine the best extract with the antioxidant properties. The highest percentage of radical inhibition was obtained in S. tenerrimum at a concentration of 1 mg/mL of methanolic extract (88.22%) and in green algae V. pachynema in dichloromethane extract (74.4%). The highest reducing power (0.85) and chelating activity (88.83%) in dichloromethane extract of brown algae S. tenerrimum were obtained. The highest reducing power in dichloromethane extract (0.4) and the highest chelation activity in chloroform extract (81.22%) of green algae V. pachynema were seen. The concentration of 1 mg/mL of dichloromethane has more ability to extract antioxidant compounds compared to other treatments. The brown algae S. tenerrimum showed higher antioxidant power than green algae V. pachynema. Therefore, the algal extract of S. tenerrimum can be a potential source for compounds with antioxidant properties, and additional tests are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sargassum tenerrimum
  • Valoniopsis pachynema
  • antioxidant
  • free radical
  • Chabahar Coast