بررسی اثرات مولتی آنزیم ترکیبی (آلفاآمیلاز، سلولاز، زایلاناز و بتاگلوکاناز) بر فاکتورهای رشد و هضم ظاهری ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 هیئت علمی دانشگاه

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 گروه شیلات؛ مرکز تحقیقات آرتیما ارومیه

چکیده

با توجه به افزایش روز افزون استفاده اقلام گیاهی در جیره آبزیان میزان مواد ضد تغذیه‌ای جیره آبزیان افزایش یافته است. یکی از راه‌های کاهش اثرات مواد ضد تغذیه‌ای پلی‌ساکارید‌های غیر نشاسته‌ای، استفاده از مکمل‌های آنزیمی‌در خوراک آبزیان است. در مطالعه حاضر ابتدا حداقل مقدار مورد نیاز آنزیم‌های آلفاآمیلاز، سلولاز، زایلاناز و بتاگلوکاناز برای آرد گندم و سویا با روش تست قند میلر(Reducingsuger test) به دست آمد. ماهیان کپور با میانگین وزن اولیه 75/1±77/10 در 5 تیمار و 3 تکرار شامل جیره فاقد آنزیم (تیمار شاهد)، جیره حاوی آنزیم که بعد از ساخت بصورت اسپری به غذا اضافه شد (تیمار 1)، جیره حاوی آنزیم که 6 ساعت قبل از ساخت به سوبسترای آن اضافه شده(تیمار 2)،جیره حاوی آنزیم که 12 ساعت قبل از ساخت به سوبسترای آن اضافه شده(تیمار 3) و جیره حاوی آنزیم که 24 ساعت قبل از ساخت به سوبسترای آن اضافه شده(تیمار 4)، به مدت 60 روز با جیره‌های حاوی مولتی آنزیم تغذیه شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که میزان وزن کل در تیمار 3 (5/1±09/23) در مقایسه با تیمار شاهد (48/0±67/17) به طور معنی داری افزایش یافت (P≤0/05). همچنین بررسی‌های‌این آزمایش نشان داد استفاده از آنزیم ها موجب بهبود شاخص‌های رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی کپور معمولی می‌گردد(P≤0/05). در‌این مطالعه آنزیم‌ها در تیمار‌ 3 موجب افزایش هضم ظاهری پروتئین و چربی نسبت به شاهد شدند(P≤0/05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

effect of combined multi-enzyme of cellulase, alpha-amylase, xylanase, beta-glucanase and application of it on growth performance and apparent digestion in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • atefeh karamad 1
  • ali shabany 2
  • hamed paknejad 3
  • ali jafar 4
1 phd student
2 gorgan.iran
3 gorgn university of agricultural sciences and natural resources
4 gorgan.iran
چکیده [English]

Due to the increasing use of herbal items in aquatic ration, the amount of anti-nutritional substances in aquatic ration has increased. One of the ways to reduce the effects of anti-nutritional substances of non-starch polysaccharides is using enzyme supplements in aquatic feed.In the present study, at first, the minimum required amount of alpha-amylase, cellulase, xylanase and beta-glucanase enzymes for wheat and soybean flour was obtained by Miller's sugar test method.Carp fish with an average initial weight of 10.77±1.75 in 5 treatments and 3 repetitions including ration without enzyme (control treatment), ration containing enzyme which was added to the food as a spray after manufacturing (treatment 1), ration containing enzyme which added to its substrate 6 hours after production (Treatment 2), ration containing enzyme added to substrate 12 hours before production (Treatment 3) and ration containing enzyme added to substrate 24 hours before production (Treatment (4), was fed with ration containing multi-enzyme for 60 days.The results of the experiment showed that the total weight in treatment 3 (23.09±1.5) compared to the control treatment (17.67±0.48) increased significantly (P≤0.05).Also, the investigations of this experiment showed that the use of enzymes improves the growth indices and food conversion ratio of common carp (P≤0.05).In this study, the combination of enzymes in treatment 3 increased the apparent digestion of protein and fat compared to the control (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme
  • cellulase
  • alpha-amylase
  • common carp
  • apparent digestion