تاثیر تغییرات فصلی بر خواص ضد میکروبی اسفنجNiphates furcata جزیره کیش (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران

2 دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 پژوهشکده اکولوژی دریای عمان و خلیج‌فارس، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

چکیده

بسیاری از بی مهرگان دریایی مانند اسفنج ها متابولیت های ثانویه تولید می کنند که این ترکیبات کاربرد دارویی دارند. به منظور تعیین خواص ضد باکتریایی و تاثیر تغییرات فصلی بر عصاره اسفنج گونه Niphates furcata جزیره کیش نسبت به باکتری های گرم مثبت Bacillus subtilis و Staphylococcus aureus و گرم منفی Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa با استفاده از روش رقت لوله ای استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره متانولی استخراج شده از اسفنج در فصل تابستان برای باکتری های Escherichia coli وPseudomonas aeruginosa هیچ گونه اثر ضدباکتریایی نداشت. عصاره استخراج شده در فصل زمستان بر روی هر چهار گونه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مورد استفاده در این تحقیق، اثر بازدارندگی داشته اند و برخلاف عصاره متانولی استخراج شده از فصل تابستان، عصاره متانولی فصل زمستان بر روی باکتری Escherichia coli اثر کشندگی داشته و مشابه فصل تابستان بر روی باکتری Pseudomonas aeruginosa اثر باکتریوسیدی از خود نشان نداد. عصاره متانولی اسفنج Niphates furcata در فصل زمستان اثر مهار کنندگی بیشتری نسبت به باکتری های یاد شده دارد. مقایسه اثر کشندگی باکتری ها در هر دو فصل تابستان و زمستان نتایج مشابهی را نشان می دهند و غلظت های تعیین شده هیچ گونه اثر باکتریوسیدی بر روی باکتری Pseudomonas aeruginosa نشان نداده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Seasonal Variation on Antimicrobial Properties of Niphates furcata Spongs in Kish Island

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zare Mehrabadi 1
  • Mohamamdreza Rahmani 2
  • Kamran Rezaei Tavabe 3
  • Melika Nazemi 4
1 Corresponding Author, Faculty of Environmental Sciences, Environmental Protection Organization, Karaj, Iran
2 Faculty of Environmental Sciences, Environmental Protection Organization, Karaj, Iran.
3 Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research, Iranian Fisheries Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Many marine invertebrates, such as sponges, produce secondary metabolites that have some pharmaceutical uses. This study was carried out to determine the antibacterial properties and the effect of seasonal variations on methanolic extracted from sponge Niphates furcata against Gram-positive bacteria Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus and Gram negative bacteria Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosus using broth dilution method. The experiment results showed that methanolic extracts of sponge extracted in summer did not show any antibacterial effect on E. coli and P. aeruginosus and did not have the ability to inhibit the growth of the mentioned bacteria, and naturally the concentrations determined could not have any bactericidal effect on the gram-negative bacteria of E. coli and Pseudomonas aeruginosus. In winter, this extract had an inhibitory effect on all four gram positive and gram negative bacteria used in this study, In contrast to methanolic extract from summer, methanolic extract of winter season on Escherichia coli had a bactericidal effect, although it did not show any bactericidal effect, similar to that of summer on Pseudomonas aeruginosus. Comparison of the data shows that the methanolic extract of Niphates furcata sponge has a more severe inhibitory effect on the bacteria than in the winter, although the comparison of the bacterial pathogenic effects in both summer and winter shows similar results, and the concentrations have not shown any bactericidal effect on Pseudomonas aerosinosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Niphates furcata sponge
  • seasonal variations
  • antimicrobial extract
1.Newman, D.J., and Cragg, G.M. 2004. Marine natural products and related compounds in clinical and advanced preclinical trails. Jornal of natural products, 67: 8. 1216-1238.
2.Piel, J. 2006. Bacterial symbions: prospects for the sustainable production of invertebrate-drived pharmaceuticals. Current medicinal chemistry, 13: 1. 39-50.
3.Faulkner, D.J. 2001. Marine natural products. Natural Product Reports,18: 1-49.
4.West, L.M., Northcote, P.T., and Hood, K.A. 2000. Mycalamide D, a new cytotoxic amide from the New Zealand marine sponge Mycale species. Natural Products. 63: 747-749.
5.Rifai, S., Fassouane, A.F., Kijjoa, A., and Van Soest, R. 2004. Antimicrobial activity of untenospongin B, a metabolite from the marine sponge Hippospongia communis collected from the Atlantic coast of morocco. Marine Drugs,2: 3. 147-153.
6.Derakhshesh, N., Savari, A., Doostshenas, B., Dehghan, S., Doraghi, A.M.2012. Estmating the effect of seasonal variation of environmental factors on biomass of spongs placed on artificial structures of Bahrakan coast (north-west of persian gulf). Journal of Marin Biology. 4: 13. 41-50.
7.Mancini, I., Defant, A., and Guella, G. 2007. Recent synthesis of marine natural products with antibacterial activities.  Anti-Infective Agents in Medicinal Chemistry, 6: 1. 17-48.
8.Johnson, J.A., Citarasu, T., and Manjusha, W.A. 2012. Antimicrobial screening and identification of Bioactive compounds present in marine sponge Zygomycale sp. collected from Kanyakumari coast. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences. 2: 1843-1846.
9.Nazemi, M., Khoshkhoo, Z., Motalebi, A., Karimi, F., and Pishehvarzad, F. 2014. Identification nonpolar component and antibacterial activities of Iophon laevistylus from Persian Gulf. International Journal of Enviromental Science and Development. 1: 107-110.
10.Galeano, E., and Martinez, A. 2007. Antimicrobial activity of marine sponges from Urabá Gulf, Colombian Caribbean region. Medical Mycology. 17: 21-24.
11.Nazemi, M., PishehVarzad, F., Motalebi, A., and Ahmadzadeh, A. 2012. Investigation of antibacterial properties of Axinella sinoxea sponge from Lark Island, Persian Gulf. Aquatic Ecology Quarterly, 1: 4. 65-54.
12.Nazemi, M., Tamaddoni Jahromi, S., Salari, Z., and Gozari, M. 2016. Comparison of antibacterial activity of methanolic extract of sea cucumber Holothuria leucospilota and sponge Niphates furcata in the Persian Gulf. Journal of Marine Biology. Eighth Year, 32: 72-65.
13.Darah, I., Lim, CL., Nurul Aili, Z., Nor Afifah, S., and Shaida Fariza, S. 2011. Effects of methanolic extract of a soft sponge, Haliclona sp. on bacterialcells: structural degeneration study. International journal of comprehensive pharmacy. 7: 1-6.
14.Farjami, B., Nematollahi, M.A., Moradi, Y., Irajian, G., Nazemi, M., Ardebili, A., and Pournajaf, A. 2013. Antibacterial activity of the sea cucumber Holothuria leucospilota. International Journal of  Molecular and Clinical Microbiology,
3: 1. 225-230.
15.Detmer, S., Maurice, C.R., Franssen, R.O., and Johannes, T. 2005. Marine Sponges as Pharmacy. Marine Biotechnology. 7: 142-162.