میزان مصرف سرانه آبزیان و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار مرکز آموزش امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مرکز آموزش امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 استادیار مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر مصرف سرانه آبزیان در استان آذربایجان غربی (مناطق شهری و روستایی) انجام گردید. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ کنترل متغیرها غیرآزمایشی و از لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خانوارهای شهری و روستایی استان آذریابجان غربی بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 2096 تعیین و با انتساب متناسب، تعداد 1440 نفر در مناطق شهری و 657 نفر نیز در مناطق روستایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از پنل متخصصین مورد تایید گرفت. همچنین برای پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که در سطح قابل قبولی قرار داشت. در تحقیق حاضر نتایج در دو قسمت توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS18 ارائه شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سرانه مصرف آبزیان در مناطق شهری 60/7 کیلوگرم در سال و در مناطق روستایی 48/7 بوده است. در خصوص میزان مصرف سرانه شهرستان های استان نشان می دهد که بالاترین میزان شهرستان ارومیه 94/8 کیلوگرم در سال و پایین ترین، شهرستان نقده با 21/6 کیلو گرم در سال می باشد. نتایج بررسی عوامل مصرف بر مصرف آبزیان که با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای قیمت، میزان آگاهی و تنوع ماهی بیشترین تأثیر را در میزان مصرف آبزیان در استان آذربایجان غربی دارند و با توجه به میزان R2 این متغیرها با هم 37 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Per Capita Fish Consumption and the Factors Affecting It in West Azerbaijan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Shahram Dadgar 1
 • Seyed Davoud Haji Mirmohammadi 2
 • Mahmoud Hafezieh 1
 • Mehrdad Teimouri 3
 • Ali Nekouifard 4
 • Masoud Seidgar 4
 • Mansour Sharifian 1
1 Associate Prof., Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Imam Khomeini High Educational Center (IHEC), Agricultural Research Education and Organization (AREEO), Karaj, Iran,
3 M.Sc. Graduate, Imam Khomeini High Educational Center (IHEC), Agricultural Research Education and Organization (AREEO), Karaj, Iran,
4 Assistant Prof., National Artemia Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Uromieh, Iran
چکیده [English]

Despite the important role of fish consumption in providing the needed protein by the body and health of people and the existence of many benefits in their production, the consumption of seafood in the country is low. So, this study was conducted to investigate the rate and factors affecting the per capita consumption of fish in West Azerbaijan province (urban and rural areas). The present applied study is non-experimental in terms of controlling variables and in terms of data collection method was a survey. The statistical population of this study included all urban and rural households in West Azarbaijan province. The sample size was determined based on the Cochrane 2096 formula and with proportional assignment, 1440 people in urban areas and 657 people in rural areas were selected as the sample. The main research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was confirmed using a panel of experts. Cronbach's alpha coefficient was also used for the reliability of the measuring instrument, which was at an acceptable level. In the present study, the results were presented in two parts, descriptive and inferential, using SPSS18 software. The results showed that the average per capita fish consumption in urban areas was 7.60 kg per year and in rural areas was 7.48 kg. Regarding the per capita consumption, it shows that the highest amount belongs to Urmia city equal to 8.94 kg per year and the lowest was in Naghadeh city with 6.21 kg per year. The results of the study of factors affecting fish consumption using multiple regressions showed that the variables of price, awareness and fish diversity have the greatest impact on consumption in West Azerbaijan province and according to the R2; these variables totally explained 37% of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fish consumption
 • West Azerbaijan
 • Per capita
 • urban
 • rural
Adeli, A., Ghafari, T., Ojagh, S.M., and Vahedi, M. 2019. Evaluation of Factors Influencing the Trading Process of Fish Market in Guilan Ports. Iran. J. Fish.28: 3. 65-55.
Adeli, A. 2019. Strategies for Iranian Fisheries Economics. Utilization and Cultivation of Aquatics, 8: 3. 21-30. doi: 10.22069/japu.2019.14785.1429.
Adeli, A., Hasangholipour, T., Hossaini, A., Salehi, H., and Shabanpour, B. 2011. Status of fish Consumption per capita
of Tehran citizens. Iran. J. Fish. Sci.10: 4. 546-556.
Alinejad, S., Yektaye Gorabi, K., Bahonar, A., and Amini Fard, A. 2015. Investigation on Consumption of Seafood of Rasht City Population & Findingthe Effective Factors on its Demand. Utilization and Cultivation of Aquatics,4: 3. 1-18.
Allison, E.H. 2011. Aquaculture, fisheries, poverty and food security. Working Paper 2011-65. Penang, Malaysia, World Fish Center.
Amirnejad, H., and Heidari Kamalabadi, R. 2015. Affective Factors on Fish Consumption Pattern in Households (Case study: Sari). Iran. Sci. Fish. J.24: 3. 165-177. doi: 10.22092/isfj.2017. 110201.
Bose, Sh., and Brown, N. 2000. A preliminary investigation of factors affecting seafood consumption behavioral in the inland and coastal regions of Victoria, Australia. J. Consum. Stud. Home Econ. 24: 257-262.
Can, M.F., Günlü, A., and Can, H.Y. 2015. Fish consumption preferences and factors influencing it. Food Science and Technology, 35: 2. 339-346.
Caswell, J. 2006. “Quality Assurance, Information Tracking and Consumer Labeling”, available online at http://www. net: Ianna. info/food/Articles/11017603. pdf.
Dadgar, Sh., Salehi, H., Haji Mir Rahimi, S.D., and Timuri, M. 2013. Evaluation of aquatic consumption per capita and evaluation of barriers and ways of development of consumption in Markazi province. Iran. J. Fish. 23: 4. 17-28.
Dourandish, A., Hosseinzadeh, M., and Nematollahi, Z. 2016. Assessment the effective component of seafood consumption in Mashhad (Comparison of Double-Hurdle model and Heckman two-stage method). Agricultural Economics, 9: 4. 197-219.
Fao, 2013. Fish Consumption Survey, Mauritius Report/Rapport: SF-FAO/ 2013/30. FAO-SmartFish Programme of the Indian Ocean Commission, Ebene, Mauritius.
FAO. 2016. The state of world Fisheries and Aquaculture, Contributing to food security and nutrition for all. Aquaculture Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 200p.
FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 210p.
Hall, T.E., and Amberg, S.M. 2013. Factors influencing consumption of farmed seafood products in the Pacific Northwest. Appetite, 66: 1-9.
Hanson, D.G., Herrmann, O., andDunn, R.W.J. 1995. Determinates of seafood purchase behavior: Consumers, restaurants, and grocery stores. Amer. J. Agric. Econ. 77: 5. 1301-1305.
Hosseini, M., Adeli, A., and Vahedi, M. 2016. Evaluation of Factors and Barriers Affecting Per capita Fish Consumption in Sari City. Fisheries, Iran. J. Natur. Resour. 69: 3. 341-350.
Hosseini, S., Dabbagh Moghaddam, A., and Adeli, A. 2020. An evaluating of Barriers to Fish Consumption and Purchase acrossS Different Consumer Groups (Case Study: army Personnel). Utilization and Cultivation of Aquatics, 9: 3. 55-71. doi: 10.22069/ japu.2020. 17725.1535.
Husseini, M., Adeli, A., and Vahedi, M. 2015. Investigating the pattern and preferences of fish consumer buying in Sari. Iran. J. Fish. 25: 3. 112-103.
IFO. 2018. Annual Statistics of Iranian Fisheries 2013-2018. Planning and development office of Iranian Fisheries Organization, 64p.
Iran fisheries statistic annual 2012-2016. 2017. Iran fisheries organization,deputy of planning and development manager, office of Budget and planning. 64p.
Lee, M.K., and Nam, J. 2019. The determinants of live fish consumption frequency in South Korea. Food Research International, 120: 382-388.
Maarouf, B. 2007. The effect of fish consumption survey in Yazd (per capita consumption of the aquatic in Yazd province). Construction mobilization plan. Fisheries Management Yazd. Department of Education and Extension. 2007: 37-48.
Marette, S. 2006. Health information and choice of fish spices: An experiment measuring the impact of risk and benefit information”, working paper 06-wp 1, center for Agricultural and rural development, Lowa state University. www.card.iastate.edu.
Marmot, M. 2005. Social determinants of health inequalities Lancet; 365: 9464. 1099-1104.
Mirlohi, M., Hassanzadeh, A., Esmaeelzadeh, A., and Khoshnevissan, M. 2013. Meat consumption pattern and priorities in Unban families In Isfahan- Iran. Journal Health System Researches: Nutrition Supplement, Pp: 1562-1571.
Muchenje, V., Mukumbo, F.E., and Njisane, Y.Z. 2018. Meat in a sustainable food system. South Afric. J. Anim. Sci. 48: 5. 818-828.
Neale, E.P., Nolan-Clark, D., Probst, Y.C., Batterham, M.J., and Tapsell, L.C. 2012. Comparing attitudes to fish consumption between clinical trial participants and non-trial individuals. Nutrition and Dietetics. 69: 2. 124-129.
Nosrati, S., Hayati, B., Pishbahar, E., and Mohammad and Rezai, R. 2013. Analyzing the Factors Affecting Fish Consumption among the Households of Tabriz County. Agricultural Economics & Development, 27: 3. 230-241. https:// doi.org/10.22067/jead2.v0i0.29543.
Piipponen, J. 2017. Consumer demand for meat in Finland.
Qasim, M., Qasim, S., and Nazir, N. 2020. Factors affecting fish consumption of traditional subsistence Fishers in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Marine Science and Technology Bulletin, 9: 2. 178-187.
Reyhani Poul, S., Adeli, A., and Alishahi, A.A. 2019 comprehensive study of effective factors on increasing of shrimp per capita consumption in Tehran city based on attitude items and decision to buy. JFST No. 93, Vol. 16.
Rezaei Pandari, H., and Keshavarz Mohammadi, N. 2014. Barriers to fish consumption and it’s influencing factors: A comprehensive overview of the relevant evidence in Iran and in the world Journal of Health in the Field,2: 1. 20. 46-59: https://doi.org/10. 22037/jhf.v2i1.5390.
Rupp, E.M., Miller, F.L., and Baser, C.F. 1980. Some results of recent surveys of fish and shellfish consumption by age and region of USA residents. Health Physics. 39: 165-175.
Salehi, H., and Mokhtari, A. 2009, Study of nourishment expert’s tendency to fish consumption in Iran]. Iran Scientific Fishery Magazine; 17: 1. 79-90.
Salehi, H. 2006. An analysis of the consumer market for carp and carp products in Iran, Iran. J. Fish. Sci. IFRO. Tehran, Iran, 5: 2. 83-110.
Sampels, S. 2013. Food Industry, Chapter 6: Oxidation and Antioxidants in Fish and Meat from Farm to Fork. Rijeka, INTEC, Pp: 114-144.
Spinks, A., and Bose, S. 2002.Factors affecting Households seafood purchasing decisions in Auckland. New Zealand: An empirical analysis. Inter.J. Costum. Stud. 26: 62-70.
Tomic, M., Matulic, D., and Jelic, M. 2015. What determines fresh fish consumption in Croatia? Appetite. Pp: 1-10.
Toppe, J., Albrektsen, S., Hope, B.,and Aksnes, A. 2007. Chemical composition, mineral content and amino acid and lipid profiles in bones from various fish species. J. Comparat. Biochem. Physiol. Part B Biochemistry and Molecular Biology. 146: 3.395-401.
Verbeke, W., and Vackier, I. 2005. Individual determinants of fish consumption. Application of the theory of planned behavior. Appetite. 44: 1. 67-82.
Vladau, V., Bud, I., and Stefan, R. 2008. Nutritive value of fish meat comparative to some animal’s meat. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies. 65: 1-2. 301-305.
Wenaty, A., Mabiki, F., Chove, B., and Mdegela, R. 2018. Fish consumer’s preferences, quantities of fish consumed and factors affecting fish eating habits: A case of Lake Victoria in Tanzania. Inter. J. Fish. Aqua. Stud. 6: 6. 247-252.