اثر روش های مختلف افزودن کیتوزان و زمان پخت، بر ویژگی های کیفی و حسی برگر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دکتری تخصصی گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

حرارت تکنیک فیزیکی رایج برای پخت مواد غذایی گوشتی است که با توجه به درجه حرارت، مدت زمان پخت و نوع ماده غذایی باعث تغییر ساختار پروتئین، بافت، ظرفیت نگه‌داری کیفی مهم از جمله: آبدار بودن، رنگ و بو می‌شود. دانستن زمان مناسب پخت و نوع افزودنی در حفظ کیفیت فراورده غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مطالعه حاضر اثر روش‌های مختلف افزودن کیتوزان محلول در اسید 1 درصد (افزودنی، غوطه‌وری، افزودنی+ غوطه‌وری) و زمان پخت بر ویژگی‌های کیفی و حسی برگر ماهی فیتوفاگ مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر رطوبت، چربی، پروتئین و pH در آزمایشگاه فراوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت و آنالیز حسی نیز توسط گروه ارزیاب حسی انجام پذیرفت. جهت مقایسه میانگین از آزمون توکی استفاده شد. بررسی نمونه‌ها نشان داد میزان رطوبت و پروتئین با افزایش زمان پخت کاهش معنی‌دار یافت (۰۵/۰ >p) در حالی‌که افزایش دمای پخت سبب افزایش معنی‌دار (۰۵/۰ >p) مقادیر چربی و تغییرات pH گردید. نتایج نشان داد، کیتوزان اثر مطلوبی بر ویژگی‌های کیفی فراورده بعد از پخت ایفا نمود به طوری‌که در اغلب نمونه‌های حاوی کیتوزان، کیفیت فراورده نسبت به گروه شاهد از شرایط بهتری برخوردار بودند. کیتوزان بر شاخص رنگ و پذیرش کلی تاثیر معنی دار نداشت (05/0< p). کیتوزان به روش افزودنی سبب بهبود بافت نسبت به گروه شاهد و سایر روش‌های افزودن کیتوزان شد، طعم فراورده نیز در زمان پخت 5 دقیقه نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی‌دار نداشتند (05/0< p) اما این اختلاف در زمان پخت 10 دقیقه، معنی‌دار بود (۰۵/۰ >p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different methods of adding chitosan and cooking time on the qualitative and sensory characteristics of silver carp burgers (Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • Alireza Alishahi 1
  • Danial Beiki 2
  • Seyed Mahdi Ojagh 1
  • Hojat Mirsadeghi 3
1 1Associate Prof., Dept. of Seafood Processing, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran,
2 Ph.D. Student., Dept. of Seafood Processing, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 3Ph.D., Dept. of Seafood Processing, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Heat is a common physical technique for cooking meat foods, which changes the structure of protein, texture, and quality storage capacity such as juicy, color and odor due to temperature, cooking time and type of food. Knowing the right cooking time and additive type is very important in maintaining the quality of food products. In the present study, the effect of different methods of adding acid soluble chitosan 1% (additive, immersion, additive + immersion) and cooking time on qualitative and sensory properties of silver carp burger was evaluated. Moisture, fat, protein and pH values were evaluated in the processing laboratory of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources and sensory analysis was performed by sensory evaluator group. Tukey test was used to compare the mean. The samples showed that moisture and protein content decreased significantly with increasing cooking time (p < 0/05) The results showed that chitosan had a favorable effect on the quality characteristics of the product after cooking, so that in most samples containing chitosan, the quality of the product was better than the control group. Chitosan had no significant effect on color index and overall acceptance (p < 0.05). Chitosan with additive method improved the texture compared to the control group, other methods of adding chitosan and the taste of the product at the time of cooking for 5 minutes was not significantly different from the control group (p <0.05) but this difference was significant at the time of cooking for 10 minutes (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Fish burger
  • Deep Frying
Adeli, A., and Mirbagheri, V.S. 2019. Estimation of awareness of fisheries students with regarding to benefits of
fish consumption. ISFJ. 2019 Mar 10;27: 6. 79-91.
Alishahi, A., and Aïder, M. 2012. Applications of chitosan in the seafood industry and aquaculture: a review. Food and Bioprocess Technology. 2012 Apr 1; 5: 3. 817-30.
Amiza, M.A., and Kang, W.C. 2013. Effect of chitosan on gelling properties, lipid oxidation, and microbial load of surimi gel made from African catfish (Clarias gariepinus). Inter. Food Res. J. 2013 Jul 1; 20: 4. 1585.
AOAC. 2005. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 18th ed. p. 20 Arlington, Virginia.
Askari Sari, A., and Karimi Sari, V. 2016. Determine and compare the chemical composition (protein, fat, ash, moisture, carbohydrate and fiber) muscle of mullet fish species in Iran. J. Mar. Biol. 2016 Nov 10; 8: 3. 13-20.
Bahramirad, A.R., and Pejmanmehr, P. 2013. Determination of optimum fishburger formulations of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 2nd National Conference on Development and breeding of cold water fish. 2013 May 10; 2: 1. 322-26.
Chattopadhyay, K., Xavier, K.M., Layana, P., Balange, A.K., and Nayak, B.B. 2020. Effect of Chitosan Hydrogel inclusion on Centesimal Composition of Pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) (Sauvage, 1878) Emulsion Sausages under Refrigerated Storage. Fishery Technology. 57: 22-7.
Daneshvar, S.M., Alishahi, A., Ojagh, S.M., and Mirsadeghi, H. 2020. Effect of chitosan on approximate composition indices and pH In the fillet (Huso huso) in the freezer. Exploitation and Aquaculture. 2020 Feb 22; 9: 1. 81-88.
Daneshvar, S.M., Alishahi, A., Ojagh, S.M., and Mirsadeghi, H. 2019. The effect of chitosan and cooking methods on the rate of heterocyclic aromatic amine compounds formation in Beluga sturgeon (Huso huso) fillet. J. Aquacul. Sci. 2019 Oct 8; 7: 13. 1-9.
Daneshvar, S.M., Alishahi, A., Ojagh, S.M., and Mirsadeghi, H. 2019. The effect of chitosan, cooking methods and storage time on sensory factors, colorimetric and weight changes of huso fillet (Huso huso) under freezing conditions. J. Fish. Sci. Technol. 2019; 8: 4. 1-6.
Delshadian, Z., Koushki, M.R., Mohammadi, M., and Mansouri, R. 2015. An overview of the principles and methods of sensory evaluation in food industries; 23rd National Congress of Iranian nationa science and Industry, quchan, Islamic azad University. 2015 Apr 26; 38: 1.
Dong, C., Wang, B., Li, F., Zhong, Q., Xia, X., and Kong, B. 2020. Effects of edible chitosan coating on Harbin red sausage storage stability at room temperature. Meat science. 2020 Jan 1; 159: 107919.
Dong, C., Wang, B., Li, F., Zhong, Q., Xia, X., and Kong, B. 2020. Effects of edible chitosan coating on Harbin red sausage storage stability at room temperature. Meat science. 2020 Jan 1; 159: 107919.
Dong, H., Xian, Y., Li, H., Bai, W., and Zeng, X. 2020. Potential carcinogenic heterocyclic aromatic amines (HAAs) in foodstuffs: Formation, extraction, analytical methods, and mitigation strategies. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2020 Mar; 19: 2. 365-404.
Draget, K.I. 1996. Associating phenomena in highly acetylated chitosan gels. Polymer Gels and Networks. 1996 Jan 1; 4: 2. 143-51.
Dragostin, O.M., Tatia, R., Samal, S.K., Oancea, A., Zamfir, A.S., Dragostin, I., Lisă, E.L., Apetrei, C., and Zamfir, C.L. 2020. Designing of Chitosan Derivatives Nanoparticles with Antiangiogenic Effect for Cancer Therapy. Nanomaterials. 2020 Apr; 10: 4. 698.
Drake, M.A. 2007. Invited review: Sensory analysis of dairy foods. J. Dairy Sci. 2007 Nov 1; 90: 11. 4925-37.
Elyasi, A., Zakipour Rahim Abadi, E., Sahari, M.A., and Zare, P. 2010. Chemical and microbial changes of fish fingers made from mince and surimi of common Carp (Cyprinus carpio L., 1758). Inter. Food Res. J. 2010 Nov 1; 17: 4.
Fahim, A., Khanipour, A.A., Zare Gashti, Gh., and Amiri Sendsi, A. 2017. Improved sensory properties and Shelf life of burger made from silver carp (Hypophthalmicthys molitrix) with using pectin. J. Fish. Sci. Technol. 2017 Dec 21; 6: 3. 123-31.
Jafarpour, S.A. 2015. Effects of Different Cooking Methods on Physical Properties and Sensory Evaluation of Rainbow Trout Fillets (Oncorhychus mykiss). Fisheries Science and Technology. 2015 Jun 10; 4: 1. 19-31.
Kamil, J.Y., Jeon, Y.J., and Shahidi, F. 2002. Antioxidative activity of chitosans of different viscosity in cooked comminuted flesh of herring (Clupea harengus). Food chemistry. 2002 Oct 1; 79: 1. 69-77.
Kandyliari, A., Mallouchos, A., Papandroulakis, N., Golla, J.P., Lam, T.T., Sakellari, A., Karavoltsos, S., Vasiliou, V., and Kapsokefalou, M. 2020. Nutrient Composition and Fatty Acid and Protein Profiles of Selected Fish By-Products. Foods. 2020 Feb;9: 2. 190.
Lee, S.Y., Yim, D.G., Kim, O.Y., Kang, H.J., Kim, H.S., Jang, A., Park, T.S., Jin, S.K., and Hur, S.J. 2020. Overview of the effect of natural products on reduction of potential carcinogenic substances in meat products. Trendsin Food Science &Technology. 2020 Mar 27.
López-Caballero, M.E., Gómez-Guillén, M.C., Pérez-Mateos, M., and Montero, P. 2005. A chitosan–gelatin blend as a coating for fish patties. Food hydrocolloids. 2005 Mar 1; 19: 2. 303-11.
Minnens, F., Marques, A., Domingo, J.L., and Verbeke, W. 2020. Consumers’ acceptance of an online tool with personalized health risk-benefit communication about seafood consumption. Food and Chemical Toxicology. 2020 Jul 15: 111573.
Mirsadeghi, H., Alishahi, A., Ojagh, M., and Pourashouri, P. 2019. The effect of different kinds of chitosans and cooking methods on the formation of heterocyclic aromatic amines in huso (Huso huso) fillet. J. Food Proc. Preserv. 2019 Dec; 43: 12. e14253.
Moradinezhad, N., Shaviklo, A.R., and Abolghasemi, S.J. 2017. The Qualitative characteristics of Silver Carp Fish burger fortified with isolate protein of fish. Advances in Bioresearch. 2017Sep 1; 8: 5.
Pillai, C.K., Paul, W., and Sharma, C.P. 2009. Chitin and chitosan polymers: Chemistry, solubility and fiber formation. Progress in polymer science. 2009 Jul 1; 34: 7. 641-78.
Sallam, K.H.I., and Samjima, K. 2004. Microbiological and chemical quality of ground beef treated with sodium lactate and sodium chloride during refrigerated storage. J. LWT-Food Sci. Technol. 2004; 37: 865-871.
Sayas-Barberá, E., Quesada, J., Sánchez-Zapata, E., Viuda-Martos, M., Fernández-López, F., Pérez-Alvarez, J.A., and Sendra, E. 2011. Effect of the molecular weight and concentration of chitosan in pork model burgers. Meat science. 2011 Aug 1; 88: 4. 740-9.
Segal, R., and Barbu, I. 1982. Analiza senzorială a produselor alimentare. Editura Tehnică.
Szterk, A., and Jesionkowska, K. 2015. Influence of the cold storage time of raw beef meat and grilling parameters on sensory quality and content of heterocyclic aromatic amines. LWT-Food Science and Technology. 2015 May 1; 61: 2. 299-308.
Taşkaya, L., Kışla, Ş.Ç., and Kılınç, B. 2003. Quality Changes of Fish Burger from Rainbow Trout During Refrigerated Storage. Su Ürünleri Dergisi. 2003 Mar 1; 20: 1.
Zhang, H., Liang, Y., Li, X., and Kang, H. 2020. Effect of chitosan-gelatin coating containing nano-encapsulated tarragon essential oil on the preservation ofpork slices. Meat Science. 2020 Apr 1:108137.
Zhang, L., Du, H., Zhang, P., Kong, B., and Liu, Q. 2020. Heterocyclic aromatic amine concentrations and quality characteristics of traditional smoked and roasted poultry products on the northern Chinese market. Food and Chemical Toxicology. 2020 Jan 1; 135: 110931.